Tillväxtkapital genom nyemission och företrädesemission

Nyemission eller företrädesemission?
Vi leder er rätt på vägen.

Är ert bolag i behov av utökat kapital i företaget? Då är du säkerligen bekant med begreppen nyemission och företrädesemission. Men vad innebär dem, hur går en emission till och vad skiljer dessa tillvägagångssätt åt?

Jinderman & Partners hjälper er att reda ut vilken kapitalanskaffning eller emissionsmodell som är bäst för just er.

Kontakta oss

”En nyemission kan vara startskottet på er tillväxtresa”

Love Carlsson
vd och grundare

Vad är en nyemission?

När ert bolag genomför en nyemission innebär det att ni ger ut nya aktier. Detta i syfte att ta in mer kapital i företaget. Aktierna erbjuds till allmänheten eller befintliga aktieägare, som alltså får möjlighet att teckna nya aktier i företaget.

Givet att bolaget är börsnoterat eller listat kan aktier tecknas på börsen, men att teckna via nyemissioner innebär flertalet fördelar. För att attrahera fler investerare erbjuds de nya aktierna i regel till ett lägre pris än dess nuvarande aktiekurs på börsen.

Varför genomföra en nyemission?

En nyemission av aktier genomförs i syfte att få in mer kapital i bolaget. Detta kan behövas vid flertalet olika situationer. Kanske vill ni finansiera ett uppköp, en investering eller en kraftig expansion? Nyemissioner kan ge goda förutsättningar inför framtida satsningar.

Eller kanske går företaget igenom en tuff period? Även här kan nyemissioner generera behövligt kapital. Det kan exempelvis handla om att lösa befintliga lån eller täcka upp för en period med sämre likviditet – för att företaget ska överleva en tuff ekonomisk situation.

Fler anledningar till varför en nyemission kan genomföras:

 • Investera i forskning och utveckling
 • Lösa en bryggfinansiering
 • Finansiera tillväxt genom förvärv av bolag
 • Expandera till nya marknader
 • Genomföra en börsintroduktion

Hur fungerar nyemissioner?

Så, hur fungerar nyemissioner av aktier rent praktiskt? Processen innehåller flertalet steg, som kan vara rätt komplicerade. Det första steget består i att bolagets styrelse tar fram ett förslag om en emission.

Utifrån förslaget är det upp till bolagsstämman eller styrelsen att fatta beslut om den föreslagna nyemissionen ska genomföras eller inte. Här beslutas även om emissionen ska genomföras med eller utan företrädesrätt.

Om ni beslutar er för en nyemission med företrädesrätt har ni beslutat om en så kallad företrädesemission. Detta innebär att befintliga aktieägare ges företräde till de nya aktier som ges ut.

Teckningsperiod påbörjas

Vid beslut att genomföra en nyemission av aktier kliver ni in i nästa steg – den så kallade teckningsperioden. Denna period inleds med att ni skickar ut information till aktieägare och allmänheten om att de nu har möjlighet att teckna fler aktier. 

I erbjudandet som skickas ut framgår även priset för era nya aktier. Detta kallas för teckningskurs. Om ni är ett noterat bolag är teckningskursen ofta lägre än den aktuella börskursen, för att göra erbjudandet tilltalande för investerare.

När erbjudandet skickats ut är det upp till var och en att välja om de vill delta eller inte. De intressenter som vill köpa aktier anmäler sitt intresse, tilldelas de nya aktierna och betalar för dem enligt teckningskursen. 

Därefter måste ni vända er till Bolagsverket för att registrera det tillkomna kapitalet. Detta senast sex månader efter att ni beslutat om en nyemission. Ert bolags aktiekapital anses ha ökat först när registreringen hos Bolagsverket har skett.

Från kallelse till bolagsstämma till att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket finns tydliga ramar och regler som måste levas upp till. Processen beskriven ovan är ett krav att efterfölja enligt aktiebolagslagen (ABL).

Sammanfattning av emissionens process

Som sagt, nyemission kan upplevas vara en komplicerad process. Så låt oss sammanfatta det hela. 

 • Styrelsen ger förslag om nyemission av aktier
 • Förslaget blir underlag för er bolagsstämma, som beslutar om genomförande eller avslag
 • Information skickas ut till aktieägare och allmänheten
 • Investerare tecknar aktier enligt erbjudande
 • Kapitalökningen registreras till Bolagsverket

Är det bra eller dåligt med en nyemission?

Vad finns det för fördelar och nackdelar?

Huruvida det är bra eller dåligt med en nyemission av aktier finns inget objektivt svar på. Innan ni väljer att besluta om ett genomförande är det viktigt att säkerställa att ert bolag gynnas på bästa sätt vid en emission.

Vad ska ni använda kapitalet till?

Innan en investerare väljer att teckna i en nyemission kommer denne granska erbjudandet både en och två gånger. En potentiell investerare kommer alltid vilja veta vilket som är syftet med er emittering av aktier. 

Kanske genomförs emissionen med anledning av att företaget befinner sig i en tuff situation? Eller är det en satsning för att finansiera uppköp eller expansion, som kan komma att leda till större intäkter i framtiden? Detta är faktorer en investerare är mycket mån om att få veta. 

Om investeraren upptäcker att emissionen genomförs i syfte att rädda företaget ur en svår ekonomisk situation tenderar intresset att svalna. Det beror på att det då riskerar att bli en dålig affär för aktieägarna på grund av minskad avkastning på investerat kapital.

I värsta fall kan det leda till att aktieägarna förlorar hela eller delar av sin insats i bolaget. Därför är det fullt naturligt att en investerare går igenom erbjudandet en extra gång innan denne väljer att teckna aktier.

Fördelar med att genomföra en nyemission

 • Leva upp till krav som ställs inför en börsintroduktion
 • Finansiera investeringar eller expansion
 • Lösa problem med likviditeten
 • Få in kapital till att köpa upp ett annat företag
 • Ni får lättare få låna pengar
 • Öka er beredskap inför framtida möjligheter till bra affärer

Nedan är några vanliga svar på varför man genomför en nyemission och vad kapitalet ska användas till:

 • Leva upp till krav som ställs inför en börsintroduktion
 • Finansiera investeringar eller expansion
 • Lösa problem med likviditeten
 • Få in kapital till att köpa upp ett annat företag
 • Ni får lättare att låna pengar
 • Öka er beredskap inför framtida möjligheter till bra affärer

Hur tänker investerare innan teckning av aktier?

Nyemissioner kan vara en bra möjlighet för investerare tack vare det lägre marknadspris som de nyutgivna aktierna får. Därav ser investeraren en god ekonomisk möjlighet i att teckna era nyutgivna aktier.

Men innan detta sker kommer investeraren granska ert bolags från topp till tå. Ert resultat, er kompetens och struktur är typiska punkter som ses över. Det är naturligt att en investerare ser ert erbjudande genom något kritiska ögon. Därför är det viktigt att tydligt kunna redogöra för svaren på alla investerarens frågor – för att vinna dennes förtroende.

Att förutspå framtiden är omöjligt. Därför kan varken ni eller investeraren avgöra om resultatet av en nyemission kommer leda till något positivt eller inte. Men det gäller för er att lyfta fram de möjligheter som finns i ert erbjudande. Sedan är det upp till varje investerare att avgöra om de vill delta eller inte.

Nyemission av aktier i samband med börsintroduktion (IPO)

En vanlig anledning till att genomföra nyemissioner är en stundande börsintroduktion. När ert bolag ska noteras på börsen tillkommer mängder av krav på ert kapital och ägarspridning. Med hjälp av att emittera aktier kan ni säkerställa att ni lever upp till dessa. Men det finns fler fördelar än så med att genomgå en IPO.

I börsnoterade bolag är värdet per aktie känt genom den senast bestämda börskursen. Men om bolaget är onoterat, däremot, är värdet betydligt svårare att bestämma. Detta eftersom aktiehandel i bolaget ofta sker betydligt mer sällan. 

En onoterad akties värde beror till stor del på en överenskommelse mellan köpare och säljare. Detta innebär en stor osäkerhet, som elimineras vid en börsintroduktion. I och med IPO:n når ert bolag ut till mängder av personer, vilket gör det enklare att hitta nytt kapital och därmed fortsätta tillväxtresan. 

Utspädning av aktier efter genomförd emission

Vi har gått igenom vad en investerare tänker på vid nyemissioner, men vad bör man som befintlig aktieägare ha i åtanke? Något av det viktigaste att tänka på är den utspädning av aktier som uppstår.

Efter att ni genomfört en emission uppstår så kallad utspädning. Med detta menas att varje aktie nu är värda mindre än de var innan emissionens genomförande. Därav kommer befintliga aktieägares ägarandel minska procentuellt om de väljer att inte ta del av ert erbjudande.
 
Låt oss ta ett exempel för att förklara utspädning av aktier: Anta att du äger 100% av aktierna i ett bolag som nu emitterar 100 nya aktier. Om du väljer att inte ta del av detta erbjudande köps aktierna av någon annan, och din ägarandel har nu sjunkit till cirka 91%.

Ta hjälp av ett emissionsinstitut för att bli avstämningsbolag

I samband med emissionen kan ert bolag besluta om att bli ett så kallat avstämningsbolag. Detta innebär att bolagsordningen innehåller ett förbehåll om att aktierna ska vara registrerade i ett avstämningsregister.

Att bli ett avstämningsbolag kan vara en fördel om ni planerar att ha många aktieägare. Därav är detta främst förekommande bland publika bolag. Om ni planerar att genomgå en börsnotering är det till och med ett krav att vara ett avstämningsbolag. 

Om ni väljer att bli ett avstämningsbolag innebär det att era aktier måste registreras i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral. Dock bestämmer ni själva om ni vill att värdepapperscentralen ska ha ansvar över aktieboken eller inte. 

Hur blir man ett avstämningsbolag?

Om ni vill bli ett avstämningsbolag krävs att ni tar in det avstämningsförbehåll, beskrivet ovan, i er bolagsordning. Efter att ni anmält ändringen till Bolagsverket kan ni teckna avtal med en värdepapperscentral. Innan processen är genomförd måste även värdepapperscentralen till Bolagsverket.

Att bli ett avstämningsbolag är ofta en komplicerad och tidskrävande process. För att ni ska godkännas som avstämningsbolag finns flertalet krav att uppfylla och samtliga måste vara korrekta, annars avslås er ansökan. Därför är det en fördel att ta hjälp av ett emissionsinstitut, som underlättar anslutningsprocessen till värdepapperscentralen.

Ett emissionsinstitut är kort och gott en bank eller en fondkommissionär. I Sverige finns omkring 25 emissionsinstitut. Förutom att förenkla anslutningsprocessen kommer dessa även gå igenom ert bolags aktiebok, för att se till att allt är rätt och riktigt. 
Om ansökan godkänns så tar värdepapperscentralen över hanteringen av er aktiebok, och då är bolaget officiellt ett avstämningsbolag.

Vad är en företrädesemission?

Nu när du vet mer om vad innebörden av nyemission är, har det blivit dags att gå in på det andra alternativet, nämligen en företrädesemission.

En företrädesemission har många likheter med en nyemission, då båda genomförs i syfte att öka bolagets kapital. Men en stor skillnad är att en företrädesemission låter befintliga aktieägare ta del av erbjudandet före allmänheten.

Dessutom emitterar ni inte era befintliga, utomstående aktier. Aktierna som ges ut hämtas istället direkt ur ert eget bolag. Fördelen med denna typ av emission är att ni minskar ägarspridningen i företaget, då erbjudandet i första hand riktas mot era befintliga aktieägare.

Teckningsrätter vid företrädesemission

För att genomföra en företrädesemission så smidigt som möjligt får de befintliga ägarna möjlighet att teckna aktier genom så kallade teckningsrätter. Teckningsrätterna blir automatiskt inbokade på det konto de befintliga aktierna återfinns. 

Av en teckningsrätt framgår det förutbestämda pris för aktierna. Dessa erbjuds i regel till ett lägre pris än det nuvarande marknadspriset. Villkoret för detta är att teckningsrätterna nyttjas inom en viss tidsperiod.

Teckningsrätterna blir med tiden till BTA, betald tecknad aktie, och slutligen till vanliga aktier. Hur lång tid omvandlingen av aktierna tar beror på hur lång tid det tar för ert bolag att få aktiekapitalhöjningen registrerad hos Bolagsverket.

Kan man köpa och sälja teckningsrätter?

Precis som med vanliga aktier kan teckningsrätter köpas och säljas på den allmänna marknaden. Det innebär att den som i dagsläget inte är befintlig aktieägare kan få företräde till emissionen genom att köpa en teckningsrätt. 

Därav kan den aktieägare som inte vill delta i emissionen få nytta av sina teckningsrätter genom att sälja dem. Detta måste dock göras inom en viss tidsperiod, annars förbrukas teckningsrätten och blir oanvändbar. Om man tilldelats flertalet rätter kan man dessutom välja att behålla några, och sälja av några.

Teckningsrätter gottgör för utspädning av aktier

Teckningsrätter har ett värde som gottgör för utspädningen av de ursprungliga aktiernas andel i företaget efter emissionen. Om en aktieägare inte utnyttjar alla sina teckningsrätter vid en nyemission minskar ju dennes andel i företaget.

Då kan ert bolag tilldela de outnyttjade teckningsrätterna till någon annan, till exempel den egna personalen. Antalet nyemitterade aktier är nämligen oberoende av hur många teckningsrätter som slutligen utnyttjas.

Få hjälp med er emission

Förhoppningsvis är du nu medveten om skillnader, fördelar och nackdelar med nyemissioner respektive företrädesemissioner. Nu återstår bara frågan: vilken modell är rätt för er? 

Vi på Jinderman & Partners besitter ett brett nätverk av investerare, och hjälper er startup att hitta rätt. Tillsammans med oss får er emission bästa möjliga förutsättningar att bli en framgångsrik sådan.

Kontakta Jinderman & Partners för att få den expertis som behövs för att ert bolag ska växa.

FAQ

Vad innebär Nyemission?

Nyemission innebär ett bolag ger ut nya aktier som nya och befintliga aktieägare kan köpa. En nyemission görs ofta i samband med en börsnotering.

Varför genomföra en nyemission?

Det finns flera anledningar för att genomföra en nyemission. Exempelvis för att finansiera ett uppköp eller för att finansiera en expansion för företaget. Läs mer om Nyemissioner här.

Vad innebär företrädesemission?

Företrädesemissioner innebär att befintliga aktieägare får ta del av nyemissionen först. Varför man gör en företrädesemission kan du läsa om här.

Kontakta oss

VÅRA PORTFÖLJBOLAG

När ni vill att er startup ska växa.

Jinderman & Partners hjälper bolag i alla  skeden.
- Från uppstart och kapitalanskaffning till nyemissioner och börsnoteringar.