Tillväxtkapital genom nyemissioner och företrädesemissioner

Nyemission eller företrädesemission?
Vi leder er rätt på vägen.

Under finanskrisen 2008 och efterdyningarna 2009 genomförde Swedbank två företrädesemissioner. Resultatet av de var 12,4 respektive 15 miljarder kronor.

Den 12:e november 2020 listas det danska bolaget DannCann Pharma på Spotlight Stock Market. I samband med listningen genomförs en nyemission.

Varför gjorde Swedbank företrädesemissioner när DannCann Pharma gör en nyemission?
Jinderman & Partners hjälper er att reda ut vilken kapitalanskaffning eller emissionsmodell ni ska genomföra.

Kontakta oss

”En nyemission kan vara startskottet på er tillväxtresa”

Love Carlsson
vd och grundare

Nyemission - ett sätt att få in kapital i bolaget

När ert bolag gör en nyemission innebär det att ni tar in mer pengar i företaget. I utbyte ger ni ut fler aktier. Ni får in kapital genom att emittera fler aktier.  Ni erbjuder allmänheten eller befintliga aktieägare att teckna nya aktier i företaget.

För att attrahera fler investerare  erbjuds många gånger de nya aktierna till ett lägre pris än nuvarande aktiekurs, givet att bolaget är börsnoterat eller listat.

Varför genomföra en nyemission?

Ni vill kanske finansiera ett uppköp, en investering eller en kraftig expansion och kan med hjälp av en nyemission få in kapital till det.

Det finns också tillfällen då företaget haft det tufft och behöver få in mer kapital till verksamheten. Det kan handla om att lösa lån eller finansiera upp en period med sämre likviditet.

Fler anledningar till att vilja göra en nyemission:

  • Investera i forskning och utveckling
  • Lösa en bryggfinansiering
  • Finansiera tillväxt genom förvärv av bolag
  • Expandera till nya marknader

Hur gör man en nyemission?

Hur fungerar en nyemission i praktiken? Processen innehåller flera invecklade steg.
Om ni vill genomföra en nyemission skriver bolagets styrelse först ett förslag.

Bolagsstämman eller styrelsen fattar sedan ett beslut om nyemissionen ska genomföras eller inte, och om den ska vara med eller utan företrädesrätt.

Om ni fattar beslut om att genomföra en så kallad företrädesemission så har de befintliga aktieägarna företräde till de nyutgivna aktierna.

Teckningsperiod påbörjas

Om förslaget att genomföra nyemissionen godkänns inleder ert bolag den så kallade teckningsperioden. Under teckningsperioden skickar ni ut information till aktieägare och allmänheten om möjligheten att teckna fler aktier. Intressenterna som vill köpa aktier får göra det.

Ert bolag registrerar sedan hos Bolagsverket att ni fått in en kapitalökning. Teckningskurs kallas det fasta priset som emissionen görs till. Om ert bolag är börsnoterat blir teckningskursen ofta lägre än den aktuella börskursen. Anledningen till en lägre teckningskurs är att göra det tilltalande att teckna nya aktier och för att investerare ska vilja ta del av erbjudandet.

Emissionen måste gå till på det här sättet, enligt aktiebolagslagen (ABL). Från kallelse till bolagsstämma, ända till att nyemissionen registreras hos Bolagsverket senast sex månader från beslutet.

Bolagsverket registrerar nyemissionen

Sammanfattningsvis så blir förslaget om nyemission underlag för er bolagsstämma. Där fattas ett beslut om nyemissionen ska genomföras eller inte.

Sedan får de investerare som vill, och tillåts, teckna aktier och betala för dessa. Slutligen anmäler ni nyemissionen till Bolagsverket. Det sker när de nya aktierna är tecknade och betalda.

Ert bolags aktiekapital anses ha ökat först när registreringen hos Bolagsverket har skett.

Är nyemissioner bra eller dåligt?

Är det bra eller dåligt med en nyemission?
Vad finns det för för- och nackdelarna?


Det är förstås en viktig fråga att tänka på för att säkerställa att ert bolag gynnas på bästa sätt vid en nyemission.

Vad ska ni använda nyemissionen till?

Investerare kommer att vilja veta vad som är syftet med emissionen. De vill veta om det beror på att det går dåligt för ert bolag eller om det är en satsning för att finansiera ett uppköp eller expansion som kan komma att leda till större intäkter i framtiden.

Fördelar med att genomföra en nyemission

  • Leva upp till krav som ställs inför en börsintroduktion
  • Finansiera investeringar eller expansion
  • Lösa problem med likviditeten
  • Få in kapital till att köpa upp ett annat företag
  • Ni får lättare få låna pengar
  • Öka er beredskap inför framtida möjligheter till bra affärer

Hur tänker investerare inför nyemissioner?

Nyemissioner kan vara en bra möjlighet för investerare tack vare det lägre marknadspris som de nyutgivna aktierna får.

Men vana investerare kommer att vilja ta reda på de egentliga anledningarna till nyemissionen. Om den typen av investerare upptäcker att emissionen görs på grund av att bolaget har svårt att betala lån eller har andra problem kan de investerarnas intresse svalna. Det beror på att det då riskerar att bli en dålig affär för aktieägarna på grund av minskad avkastning på investerat kapital.

I värsta fall kan aktieägarna förlora hela eller delar av sin insats. Såna saker måste de tänka på innan de köper de nyemitterade aktierna.  

Varken bolaget eller investerare kan förstås förutpå om en nyemission kommer leda till något bra eller dåligt. Varje investerare måste själv avgöra om de tycker att det är värt eller inte att köpa aktier vid en nyemission.  

Ta hjälp av ett emissionsinstitut för att bli avstämningsbolag

Om ert bolag väljer att bli ett avstämningsbolag innebär det att er bolagsordning innehåller ett förbehåll om att aktierna ska vara registrerade i ett avstämningsregister.

Det är oftast publika aktiebolag, som börsnoterade bolag eller bolag som planerar att ha många aktieägare, som vill bli avstämningsbolag. Aktierna måste då registreras i ett avstämningsregister hos en värdepapperscentral.

Ni kan bestämma om ni vill ge värdepapperscentralen ansvar för aktieboken. För att bli ett avstämningsbolag behöver ni ta in ett avstämningsförbehåll i bolagsordningen, anmäla den ändringen till Bolagsverket och sedan teckna avtal med en värdepapperscentral.

Slutligen anmäls värdepapperscentralen till Bolagsverket. Man behöver i processen ta hjälp av ett emissionsinstitut, som underlättar anslutningsprocessen till värdepapperscentralen.

Ett emissionsinstitut är till exempel en bank, och det finns runt 25 olika emissionsinstitut i Sverige. Emissionsinstitutet granskar ert bolags aktiebok.

Allt måste stämma för att anslutningen ska kunna genomföras. Om ansökan godkänns så tar värdepapperscentralen över hanteringen av er aktiebok, och då är bolaget officiellt ett avstämningsbolag.

Så fungerar företrädesemissioner

Som vi nämnde tidigare innebär företrädesemissioner att befintliga aktieägare får ta del av nyemissionen först.

Företrädesemissioner skiljer sig från vanliga nyemissioner, där aktierna kan köpas av vilken investerare som helst. Aktierna i en företrädesemission kommer inte från företagets befintliga aktier, utan istället direkt från ert bolag.

Om ni erbjuder nya aktier endast till befintliga aktieägare kan ni undvika att aktierna sprids för mycket. I en företrädesemission brukar aktierna erbjudas till ett lägre pris än det nuvarande marknadspriset, inom en begränsad tidsperiod.

Teckningsrätter vid företrädesemission

Vid en företrädesemission får era befintliga aktieägare företräde till aktieköp, och automatiskt också teckningsrätter inbokade på det konto där de har aktierna.

Teckningsrätterna ger aktieägarna rätt att teckna nya till ett förutbestämt pris. Det är ett smidigt sätt att säkerställa att just de befintliga ägarna får förtur till att vara med i nyemissionen.

Teckningsrätterna blir med tiden till BTA, betald tecknad aktie, och slutligen till vanliga aktier. Hur lång tid omvandlingen av aktierna tar beror på hur lång tid det tar för ert bolag att få aktiekapitalhöjningen registrerad hos Bolagsverket.

Köpa och sälja teckningsrätter

Det går också att köpa och sälja teckningsrätter på marknaden, på samma sätt som handel med aktier fungerar. Investerare som köper teckningsrätter får också företrädesrätt.

Aktieägare som inte vill delta i emissionen säljer av sina teckningsrätter innan sista datum för handel, annars blir teckningsrätterna värdelösa. Investerare kan välja att utnyttja några av sina teckningsrätter och sälja resten.

Vid nyemissioner är ibland en finansiell aktör garant för emissionen, exempelvis en investmentbank. Garanten har i uppgift att köpa eventuella nyemitterade aktier som inte har tecknats.

Utspädning av aktier efter nyemission

Vid en nyemission ges fler aktier ut av ert bolag. Följderna av detta blir en så kallad utspädning av aktier. Det betyder att efter nyemissionen står varje aktie för en mindre andel av ert bolag jämfört med tidigare.

Om befintliga ägare väljer att inte delta i nyemissionen genom att köpa nya aktier så kommer deras ägande i bolaget bli mindre procentuellt. Utspädning uppstår med andra ord när värdet av ert bolags tillgångar fördelas på ett större antal aktier än tidigare.

Det procentuella värdet på varje aktie har blivit mindre efter att emissionen genomförts. Det minskade värdet på aktierna balanseras dock upp av värdet på de nya aktierna.

Teckningsrätter har ett värde som gottgör för utspädningen av de ursprungliga aktiernas andel i företaget efter emissionen. Om en aktieägare inte utnyttjar alla sina teckningsrätter vid en nyemission minskar ju dennes andel i företaget.

Då kan ert bolag tilldela de outnyttjade teckningsrätterna till någon annan, till exempel den egna personalen. Antalet nyemitterade aktier är nämligen oberoende av hur många teckningsrätter som slutligen utnyttjas.

Nyemission i samband med börsintroduktion, IPO

Ni kan välja att kombinera er börsintroduktion med en nyemission. I börsnoterade bolag är värdet per aktie känt genom den senast bestämda börskursen.

För onoterade bolag däremot, där aktier inte lika ofta köps och säljs, blir värdet per aktie mycket svårare att bestämma.

Värdet beror nämligen till stor del på vilket pris som köpare och säljare kommer överens om att överlåta aktierna. Om ert bolag väljer att genomgå en börsnotering, så kallad IPO, försvinner mycket av den osäkerheten.

Det blir enklare för ert bolag att hitta nytt kapital och växa. Detta är en vanlig och viktig anledning till att bolag väljer att börsnoteras.

Få hjälp med er nyemission

Vi hjälper er startup att öppna rätt dörrar när det gäller att hitta investerare, göra nyemissioner och börsnoteras.

Kontakta Jinderman & Partners för att få den expertis som behövs för att ert bolag ska växa.

FAQ

Vad innebär Nyemission?

Nyemission innebär att man tar in mer pengar i företaget i utbyte mot att man ger ut fler aktier.

Varför genomföra en nyemission?

Det finns flera anledningar för att genomföra en nyemission. Exempelvis för att finansiera ett uppköp eller för att finansiera en expansion för företaget.

Vad innebär företrädesemission?

Företrädesemissioner innebär att befintliga aktieägare får ta del av nyemissionen först.

Kontakta oss

ETT URVAL AV VÅRA Innehav

DanCann Pharma grundades 2018 och är ett danskt läkemedelsbioteknikföretag som drivs av cannabinoider. DanCann Pharma fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya cannabinoida läkemedel inom ett brett spektrum av sjukdomsområden.

DanCann Pharma tillverkar och distribuerar receptbelagda läkemedel (Rx-läkemedel) och receptfria läkemedel (OTC), främst fokuserade på smärtpatienter med alternativa behov och hantering av sin sjukdom, täckta av det danska pilotprogrammet för medicinsk cannabis - med framtida mål för ytterligare nya patientgrupper och segment.

ELLWEE AB är en fordonstillverkare med säte i Trollhättan.

Bolaget utvecklar elfordon inom multi-purpose vehicles. Initialt var målet att konkurrera med golfbilar, men med fordonens stora potential är avsikten att bredda sig till ytterligare marknader.

Epulze är en Örebro-baserad startup vars grundare har rötter inom e-sport och har en stor passion för gaming. De önskade öka spänningen och ville ha möjlighet att kunna utmana andra spelare och satsa riktiga pengar i sina egna DOTA 2-matcher.

Inspired by the Jamaican word fra̠s, slang for “laid back and enjoying a good time,” Frassers is a delicious, cultural elixir, made with hemp CBD-infused, naturally brewed, organic iced tea. A unique blend of California Sunshine, Jamaican Love and Swedish Happiness, sipped in the name of peace and wellness for all.

Goobit grundades 2012 och är det första och största blockkedjebaserade bolaget i Norden och det näst äldsta verksamma kryptoväxlingsbolaget i Europa.
Bolaget bedriver verksamheten genom sina helägda bolag: Goobit AB, GoobitBlocktech AB och Goobit Exchange AB.

Boosta dina bokningar för streaming, video och liveevents med Invajo. Ett eventverktyg som hjälper er att få en klar och tydlig bild av era events och gäster. Invajo effektiviserar sventplaneringen och gör leveransen både säkrare och proffsigare.

De senaste 15 åren har Klarna utvecklat, engagerat och förändrat världen omkring oss. Med Klarna blir betalningar enkla, säkra och smidiga för över 90 miljoner aktiva konsumenter som handlar i 250 000 butiker i världen.

Lady Luck Games kombinerar erfarenheten från att designa actionspel i världsklass med ett team av spelutvecklare som alltid legat i framkant. Dessa två har sammanfogats med en styrelse och ledning med lång erfarenhet från online casino världen.

Tillsammans har man skapat en skalbar affär som levererar casinospel i världsklass. Bolaget växer snabbt och utvecklar nya spel lika snabbt som deras nya samarbeten med globala speloperatörer.

Förstärk din bowlingupplevelse och knyt kontakt med andra spelare, på andra sidan gatan eller på andra sidan jordklotet. Du väljer själv vem du vill spela med och när du vill spela med dem. Utmana dina vänner, mät dina resultat och spela Bowling världen över - Direkt i din smartphone.

Learning to sleep använder metoder och tekniker inom KBT (Kognitiv beteendeterapi) för att behandla sömnproblem. Behandlingarna sker genom en platsoberoende plattform där klienter erbjuds snabb tillgång till bedömning och behandling.

Learning to Sleep är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och behandlingen är både CE-märkt och registrerad hos Läkemedelsverket.

Lendify utmanar storbankerna och har skapat en plattform där du både kan spara pengar till hög riskjusterad avkastning och låna pengar till marknadsmässigt bra ränta. Bankernas gamla affärsmodell har demokratiserats och flyttats från bank till kund, vidare till kund till kund, dvs. peer-to-peer lån.

Lohilo Foods AB (tidigare Alvestaglass AB) som grundades 2008 är ett food-tech bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan April 2019 har bolaget etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a Lohilo, Häagen Dasz, Alvestaglass, Nick’s, Bubbies och Järnaglass.

NanoEcho är ett svenskt företag som utvecklar
en banbrytande teknologi där nanopartiklar används
som kontrastmedel för medicinsk ultraljudsavbildning.

We drug the undruggable -to the benefit of patients.

Parlametric är prisbelönta för sitt patenterade "Customer-DNA", en data-analys tjänst för företag som vill förstå hur deras varumärke, produkter, koncept, kampanjer och konkurrenter uppfattas och diskuteras bland nuvarande och potentiella kunder.

Deras globala konsumentpanel består av över 1 miljon individer som på beställning skapar de snabbaste och mest effektiva fokusgrupperna på marknaden.

Progress Me använder evidensbaserade metoder för att förebygga och behandla ätstörningar. Allt sker i digitalt format genom en applikation och ett webbforum.

Ätstörningar är en fruktansvärd sjukdom som allt för många, framför allt unga, drabbas av. Progress Me började med en personlig kamp och är ett viktigt steg mot att förbättra livet för många människor.

Bolaget Radinn från Malmö vill revolutionera vattensporten med hjälp av sin elektriska jetboard. Brädan gör att man kan glida fram på ytan utan att behöva förlita sig på väderlek, vindar eller vågor. ”Det är en produkt som är unik på marknaden i dag. Man styr brädans hastighet med en trådlös handkontroll. Det gör att du kan surfa ensam i total tystnad och välja hur snabbt du vill åka”, säger Alexander Lind, vd och medgrundare på Radinn.

Hos Sniph hittar du lyxiga dofter i 8 ml eller full size-flaskor. Handplockade parfymer från väl utvalda parfymhus. Köp smidigt online idag! Upptäck nya favoriter. Ingen bindningstid. Från 159 kr/mån. Direkt hem. Typer: Kvinnor, Män, Unisex.

Safe life erbjuder produkter och utbildningar inom hjärt- lungräddning, första hjälpen och akutsjukvård. Bolaget är en av Sveriges största återförsäljare av hjärtstartare.

Safello är Sveriges snabbaste och enklaste sätt att handla kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum. Köp dina kryptovalutor med Swish och kom igång på några minuter. Tillsammans bidrar vi till en decentraliserad handel med transparenta transaktioner, säkert och tillgängligt för alla.

Storskogen förvärvar och driver en diversifierad grupp lönsamma bolag med stark marknadsställning.

Yaytrade är marknadsplatsen för sustainable rebels - en plattform som möjliggör köp och sälj av pre-loved fashion- och livsstilsprodukter mellan privatpersoner, influencers och hållbara varumärken.

Bolaget grundades 2017 och i slutet på samma år lanserades den första versionen för allmänheten. På kort tid, efter kontinuerliga lyft i såväl design som funktionalitet, är nu en trogen användarbas etablerad tillsammans med Sveriges troligtvis största stall av anknutna influencers.

När ni vill att er startup ska växa.

Jinderman & Partners hjälper bolag i alla  skeden.
- Från uppstart och kapitalanskaffning till nyemissioner och börsnoteringar.