Få hjälp med att söka EU bidrag

Vi på Jinderman & Partner vill underlätta för nordiska aktörer att få de eu-bidrag och stöd man har rätt till.

Att söka och få beviljat stöd från EU är i många fall en lång och komplicerad process. Många länder med olika förutsättningar ska passa in under samma ramverk och lokala regelverk skapar snårighet i processerna.

På Jinderman & Partners har vi ett stort nätverk med investerare och experter som kan hjälpa er.

Kontakta oss

”Våra samarbetspartners  är med hela vägen när ni söker eu-bidrag.”

Love Carlsson
vd och grundare

Söka EU-bidrag

Först ska vi reda ut lite om processen och förklara en del begrepp för er som ska söka eu bidrag.

Att som nation vara medlem i EU, Europeiska Unionen, kommer med en medlemsavgift som baseras på BNP. Sveriges bidrag till EU är en stor utgift, men en hel del pengar kommer tillbaka till Sverige. Dels genom olika program som är fastställda av EU och dels direkt till företag som på olika sätt verkar för att stärka EU:s intressen.

EU-komissionen och medlemsländerna

En del bidrag sköts av EU kommissionen, men det mesta stödet hanteras av de olika medlemsländerna själva, dvs nationellt men med olika regionala skillnader.

Ett flertal olika myndigheter är inblandade i de olika stöden och programmen, och det krävs lite sökningar och en hel del tålamod för att förstå hur allt fungerar och hur man ska gå tillväga för att söka stöd för sina projekt.

De flesta av bidragen och stöden från EU kräver dessutom att du som mottagare av stödet står för en del av finansiering själv.

Detta innebär att EU godkänner din ansökan med villkoret att pengar finns även från annat håll. Man vill säkerställa ekonomisk hållbarhet och långsiktighet i de projekt man stödjer.

Eftersom företaget i många fall behöver egen medfinansiering för att få stöd från EU kan ett alternativ vara att ta in kapital genom en nyemission. Har ni befintliga aktieägare kanske de kan hjälpa er genom en företrädesemission. I många fall måste man dock gå ut på marknaden och söka kapital och göra en kapitalanskaffningsrunda.

Vem kan söka EU bidrag

Olika intressenter vänder sig till olika instanser för att få sin ansökan prövad.

Små företag

Småföretag kan få eu-bidrag, lån eller garantier. Detta stöd hanteras direkt av EU till skillnad från programmen för indirekt stöd som hanteras nationellt

Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer kan söka stöd för  ideell verksamhet inom EU:s politikområden. EU-bidrag till föreningar ingår här.

Ungdomar

Ungdomar har möjlighet att söka stöd för utbildning samt medfinansiering för olika projekt som bidrar till bättre samhällsengagemang, mångkulturell förståelse samt volontärarbete.

Forskare

Forskare kan genom en rad olika program söka och få stöd i form av delfinansiering för forskningsprojekt.

Lantbrukare och landsbygdens näringsliv

Det finns många olika områden för EU-bidrag inom jordbruk. Bland annat hållbart, miljövänligt lantbruk, en levande landsbygd med bättre livsvillkor.

EU-bidrag åkermark ska hjälpa till att bevara olika typer av åkermark. EU-bidrag för öppna landskap och ung företagsamhet med EU-bidrag för att starta eget är andra exempel på bidrag för att gynna tillväxten.

Offentliga organ

Offentliga organ på olika nivåer kan söka ett antal olika bidrag, bla för förvaltning och olika infrastrukturprojekt

Söka EU bidrag som privatperson

Privatpersoner kan inte ansöka om stöd i form av EU bidrag. Stödet går till företag och föreningar enligt ovan. Anslut dig till något av projekten för att bidra till ett bättre EU och ta del av stödpengar!

Vem kan få EU bidrag?

Vem som kan få EU bidrag beror lite på vilket stöd du söker, man skiljer på direkt ersättning och indirekt.

EU bidrag - Direkt finansiering

Den direkta delen omfattar bidrag till företag och kontraktsupphandling med företag.
Bidrag ges till företag och organisationer vars arbete stödjer EU:s intressen.

Även företag som jobbar med företagsstöd och konsultverksamhet kan vara aktuella för att få bidrag genom EU:s direkta finansiering.

Kontrakt avser alla möjliga typer av upphandlingar som EU är i behov av för att driva sin verksamhet. Det gäller upphandlingar av tjänster, varor och bygg- och anläggningsarbeten. Kontraktsskrivning föregås av anbudsförfarande.

Bidrag EU program - Indirekt finansiering

Den indirekta delen av finansiering går till företag (offentliga aktörer) och föreningar (ideella och ekonomiska) som jobbar med frågor som stöder EU:s fastställda program. Pengarna kommer från EU:s struktur- och investeringsfonder och målet är att bidra till tillväxt och sysselsättning inom alla delar av EU.

Fonderna är följande:

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden - en fond som handhar regional utveckling och stadsutveckling.
 • Europeiska socialfonden - främjar social integration och god förvaltning.
 • Sammanhållningsfonden - ger hjälp till områden som är mindre utvecklade.
 • Europeiska jordbruksfonden för lantbruksutveckling - stöder utvecklingsprojekt för lant- och jordbruk.
 • Europeiska havs- och fiskerifonden - för kustnära projekt och fiskefrågor

Varje land driver själva hanteringen av de olika projekten genom olika nationella myndigheter. I Sverige är det Tillväxtverket som är samordnande myndighet för dessa frågor, men även Jordbruksverket har en betydande roll. Jordbruksverket har en stor roll eftersom den absolut största delen av programmen vänder sig till olika jordbruksrelaterade prioriteringsområden.

Vad ger EU mest bidrag till?

Helt klart lantbruk i nästan alla medlemsländer.
Programstrukturen delas in i geografiska intresseområden och alla delar i EU:s program appliceras inte på alla olika delar i landet. Man kan läsa mer på Tillväxtverket om  den geografiska uppdelningen.

Vad kan man söka EU bidrag för?

Nedan kan du läsa vad man söka EU stöd för i stora drag. Olika stöd går till olika typer av organisationer och projekt, därför har vi delat upp stycket utifrån stöd som finns och vad de är ämnade för.

Bidrag

Organisationer som på olika sätt bidrar till EU:s uppsatta mål kan beviljas bidrag för en rad olika områden. Nästan uteslutande står EU endast för en del av kostnaden. Det innebär alltså att man själv måste ordna en betydande del av finansieringen.

Lån, garantier och eget kapital

Ni kan genom EU:s försorg få lån till ert beviljade projekt. EU kan också ge garantier som ger er möjligheter att låna hos andra långivare. En annan möjlighet är att EU kan gå in som delägare i projekt och då även som medfinansiär.

Det finns alltså en hel del möjligheter för att söka EU-bidrag till olika projekt.

Stöd

Lantbrukare kan till exempel erhålla stöd, detta stöd förvaltas av respektive land och inte av EU direkt.

Priser

Forskningsprojekt kan få ekonomiskt stöd genom prispengar.

Kontrakt anses inte vara EU-finansiering

De kontrakt som skrivs efter offentlig upphandling för EU:s räkning anses inte vara EU-finansiering.

Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet har en gemensam plattform i webbsidan EU-fonder.

Här har man samlat information om vilka stöd som finns att söka för svenska aktörer. Den fungerar som en guide till de stöd du kan ha rätt till.

Ansökan EU bidrag

Självklart kan man söka EU bidrag för föreningen eller företaget på egen hand. Många väljer dock att ta hjälp av olika specialister som utformar ansökningarna och bistår i processen. Specialisterna både hjälper till i processen och sparar mycket värdefull tid.

Vi på Jinderman & Partners har ett brett nätverk med expertisen ni behöver för en lyckad ansökan. En partner i projektet är oftast en nödvändighet för att lyckas  och att hitta en på egen hand är både tidskrävande och kan innebära onödiga risker för projektet.

Myndigheter som sköter EU bidrag

Tillväxtverket är samordnande myndighet för EU-stöd i Sverige. Utöver dem finns det flera andra myndigheter som sköter stöd och bidrag till olika områden.

Jordbruksverket

Jordbruksverket är myndigheten som sköter alla EU-stöd som går till:

 • Lantbruk, skogsbruk och trädgård
 • Service och satsningar på landsbygden
 • Innovation och forskning (avser lantbruksrelaterad forskning för bla djurhållning och lönsamhet)
 • Lokalt ledd utveckling genom Leader
 • Fiske och vattenbruk
 • Förnybar energi
 • Livsmedel
 • Natur- och kulturvård
 • Tillfälliga stöd inom jordbruksektorn

Energimyndigheten

Här söker man stöd inom energiområdet, bla innovation och energieffektivisering.

Naturvårdsverket

Myndigheten har hand om miljöfrågor och projekt som kan motverka klimatpåverkan.

Observera att även Jordbruksverket jobbar med liknande frågor, fast inom lantbruk.

Interreg

Interreg är ett europeiskt territoriellt samarbete är ett instrument inom sammanhållningspolitiken. Målet med samarbetet är att stödja, underlätta och främja projekt över gränserna.

Interreg ska bidra till att minska problematiken kring nationsgränserna och hur de påverkar utveckling inom EU.

Man uppmuntrar  och underlättar för  projekt som bidrar till gemensamhet, gränsöverskridning och delande av best practice.

Planering inför din ansökan av EU bidrag

Att planera och organisera sitt projekt väl ökar chansen till beviljade stöd avsevärt. Det finns en rad frågeställningar som ska besvaras under processens gång och med rätt planering kommer man långt.

Projektet behöver ha en tydlig målbild och det ska inte redan finnas en färdig lösning tillgänglig i  något annat projekt.

Projekt som fått beviljade stöd är offentlig handling och finns att hitta på EU:s officiella hemsida.

Det är en rad olika faktorer att ta hänsyn till vid planering av ett projekt som man avser att söka stöd för, nedan följer en sammanfattning.

Av alla krav bör man känna till att kommissionen valt ut tre som anses extra kritiska att ha koll på och att lyckas med. Dessa tre är följande:

 • Mål och resultat - projekten
 • Kostnadseffektivitet
 • Genomförandekapacitet

Har ni koll på följande har ni också kommit en bra bit på vägen:

 • Ni måste vara en juridisk person, privat - eller offentligrättslig.
 • Har ni kapacitet att genomföra projektet?
 • Finns likviditet?
 • Kolla så din projektidé motsvarar kraven - passar den in i något av programmen.
 • Vem/vilka är projektets målgrupp och vilka intressenter kan finnas?
 • Hur ska man använda resultatet av projektet? Man måste även redogöra för hur projektet ska följas upp och utvärderas.

Självklart måste alla ekonomiska aspekter redovisas och man måste veta att projektet klarar att bära hela vägen.

Ta hjälp för att söka EU bidrag

Låt inte byråkrati och pappersarbete hindra er från att nå framgång i ert projekt. Våra partners har koll på ansökningsprocessen - hjälp finns att få.

Kontakta oss på Jinderman & Partners idag och ta ett stort steg mot finansiering i form av EU bidrag.

FAQ

Vem kan söka om EU-bidrag?

Små företag, Icke-statliga organisationer, ungdomar, forskare, lantbrukare och offentliga organ.

Vem kan få EU-bidrag?

Vem som kan få EU-bidrag varierar beroende på om det rör sig om direkt eller indirekt finansiering.

Vad kan man söka EU-bidrag för?

Bidrag, lån, garantier, eget kapital, stöd och priser.

Kontakta oss

ETT URVAL AV VÅRA Innehav

DanCann Pharma grundades 2018 och är ett danskt läkemedelsbioteknikföretag som drivs av cannabinoider. DanCann Pharma fokuserar på att upptäcka, utveckla, tillverka och kommersialisera nya cannabinoida läkemedel inom ett brett spektrum av sjukdomsområden.

DanCann Pharma tillverkar och distribuerar receptbelagda läkemedel (Rx-läkemedel) och receptfria läkemedel (OTC), främst fokuserade på smärtpatienter med alternativa behov och hantering av sin sjukdom, täckta av det danska pilotprogrammet för medicinsk cannabis - med framtida mål för ytterligare nya patientgrupper och segment.

ELLWEE AB är en fordonstillverkare med säte i Trollhättan.

Bolaget utvecklar elfordon inom multi-purpose vehicles. Initialt var målet att konkurrera med golfbilar, men med fordonens stora potential är avsikten att bredda sig till ytterligare marknader.

Epulze är en Örebro-baserad startup vars grundare har rötter inom e-sport och har en stor passion för gaming. De önskade öka spänningen och ville ha möjlighet att kunna utmana andra spelare och satsa riktiga pengar i sina egna DOTA 2-matcher.

Inspired by the Jamaican word fra̠s, slang for “laid back and enjoying a good time,” Frassers is a delicious, cultural elixir, made with hemp CBD-infused, naturally brewed, organic iced tea. A unique blend of California Sunshine, Jamaican Love and Swedish Happiness, sipped in the name of peace and wellness for all.

Goobit grundades 2012 och är det första och största blockkedjebaserade bolaget i Norden och det näst äldsta verksamma kryptoväxlingsbolaget i Europa.
Bolaget bedriver verksamheten genom sina helägda bolag: Goobit AB, GoobitBlocktech AB och Goobit Exchange AB.

Boosta dina bokningar för streaming, video och liveevents med Invajo. Ett eventverktyg som hjälper er att få en klar och tydlig bild av era events och gäster. Invajo effektiviserar sventplaneringen och gör leveransen både säkrare och proffsigare.

De senaste 15 åren har Klarna utvecklat, engagerat och förändrat världen omkring oss. Med Klarna blir betalningar enkla, säkra och smidiga för över 90 miljoner aktiva konsumenter som handlar i 250 000 butiker i världen.

Lady Luck Games kombinerar erfarenheten från att designa actionspel i världsklass med ett team av spelutvecklare som alltid legat i framkant. Dessa två har sammanfogats med en styrelse och ledning med lång erfarenhet från online casino världen.

Tillsammans har man skapat en skalbar affär som levererar casinospel i världsklass. Bolaget växer snabbt och utvecklar nya spel lika snabbt som deras nya samarbeten med globala speloperatörer.

Förstärk din bowlingupplevelse och knyt kontakt med andra spelare, på andra sidan gatan eller på andra sidan jordklotet. Du väljer själv vem du vill spela med och när du vill spela med dem. Utmana dina vänner, mät dina resultat och spela Bowling världen över - Direkt i din smartphone.

Learning to sleep använder metoder och tekniker inom KBT (Kognitiv beteendeterapi) för att behandla sömnproblem. Behandlingarna sker genom en platsoberoende plattform där klienter erbjuds snabb tillgång till bedömning och behandling.

Learning to Sleep är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och behandlingen är både CE-märkt och registrerad hos Läkemedelsverket.

Lendify utmanar storbankerna och har skapat en plattform där du både kan spara pengar till hög riskjusterad avkastning och låna pengar till marknadsmässigt bra ränta. Bankernas gamla affärsmodell har demokratiserats och flyttats från bank till kund, vidare till kund till kund, dvs. peer-to-peer lån.

Lohilo Foods AB (tidigare Alvestaglass AB) som grundades 2008 är ett food-tech bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan April 2019 har bolaget etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a Lohilo, Häagen Dasz, Alvestaglass, Nick’s, Bubbies och Järnaglass.

NanoEcho är ett svenskt företag som utvecklar
en banbrytande teknologi där nanopartiklar används
som kontrastmedel för medicinsk ultraljudsavbildning.

We drug the undruggable -to the benefit of patients.

Parlametric är prisbelönta för sitt patenterade "Customer-DNA", en data-analys tjänst för företag som vill förstå hur deras varumärke, produkter, koncept, kampanjer och konkurrenter uppfattas och diskuteras bland nuvarande och potentiella kunder.

Deras globala konsumentpanel består av över 1 miljon individer som på beställning skapar de snabbaste och mest effektiva fokusgrupperna på marknaden.

Progress Me använder evidensbaserade metoder för att förebygga och behandla ätstörningar. Allt sker i digitalt format genom en applikation och ett webbforum.

Ätstörningar är en fruktansvärd sjukdom som allt för många, framför allt unga, drabbas av. Progress Me började med en personlig kamp och är ett viktigt steg mot att förbättra livet för många människor.

Bolaget Radinn från Malmö vill revolutionera vattensporten med hjälp av sin elektriska jetboard. Brädan gör att man kan glida fram på ytan utan att behöva förlita sig på väderlek, vindar eller vågor. ”Det är en produkt som är unik på marknaden i dag. Man styr brädans hastighet med en trådlös handkontroll. Det gör att du kan surfa ensam i total tystnad och välja hur snabbt du vill åka”, säger Alexander Lind, vd och medgrundare på Radinn.

Hos Sniph hittar du lyxiga dofter i 8 ml eller full size-flaskor. Handplockade parfymer från väl utvalda parfymhus. Köp smidigt online idag! Upptäck nya favoriter. Ingen bindningstid. Från 159 kr/mån. Direkt hem. Typer: Kvinnor, Män, Unisex.

Safe life erbjuder produkter och utbildningar inom hjärt- lungräddning, första hjälpen och akutsjukvård. Bolaget är en av Sveriges största återförsäljare av hjärtstartare.

Safello är Sveriges snabbaste och enklaste sätt att handla kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum. Köp dina kryptovalutor med Swish och kom igång på några minuter. Tillsammans bidrar vi till en decentraliserad handel med transparenta transaktioner, säkert och tillgängligt för alla.

Storskogen förvärvar och driver en diversifierad grupp lönsamma bolag med stark marknadsställning.

Yaytrade är marknadsplatsen för sustainable rebels - en plattform som möjliggör köp och sälj av pre-loved fashion- och livsstilsprodukter mellan privatpersoner, influencers och hållbara varumärken.

Bolaget grundades 2017 och i slutet på samma år lanserades den första versionen för allmänheten. På kort tid, efter kontinuerliga lyft i såväl design som funktionalitet, är nu en trogen användarbas etablerad tillsammans med Sveriges troligtvis största stall av anknutna influencers.

När ni vill att er startup ska växa.

Jinderman & Partners hjälper bolag i alla  skeden.
- Från uppstart och kapitalanskaffning till nyemissioner och börsnoteringar.