Få hjälp med att söka EU bidrag

Vi på Jinderman & Partner vill underlätta för nordiska aktörer att få de eu-bidrag och stöd man har rätt till.

Att söka och få beviljat stöd från EU är i många fall en lång och komplicerad process. Många länder med olika förutsättningar ska passa in under samma ramverk och lokala regelverk skapar snårighet i processerna.

På Jinderman & Partners har vi ett stort nätverk med investerare och experter som kan hjälpa er.

Kontakta oss

”Våra samarbetspartners  är med hela vägen när ni söker eu-bidrag.”

Love Carlsson
vd och grundare

Söka EU-bidrag

Först ska vi reda ut lite om processen och förklara en del begrepp för er som ska söka eu bidrag.

Att som nation vara medlem i EU, Europeiska Unionen, kommer med en medlemsavgift som baseras på BNP. Sveriges bidrag till EU är en stor utgift, men en hel del pengar kommer tillbaka till Sverige. Dels genom olika program som är fastställda av EU och dels direkt till företag som på olika sätt verkar för att stärka EU:s intressen.

EU-komissionen och medlemsländerna

En del bidrag sköts av EU kommissionen, men det mesta stödet hanteras av de olika medlemsländerna själva, dvs nationellt men med olika regionala skillnader.

Ett flertal olika myndigheter är inblandade i de olika stöden och programmen, och det krävs lite sökningar och en hel del tålamod för att förstå hur allt fungerar och hur man ska gå tillväga för att söka stöd för sina projekt.

De flesta av bidragen och stöden från EU kräver dessutom att du som mottagare av stödet står för en del av finansiering själv.

Detta innebär att EU godkänner din ansökan med villkoret att pengar finns även från annat håll. Man vill säkerställa ekonomisk hållbarhet och långsiktighet i de projekt man stödjer.

Eftersom företaget i många fall behöver egen medfinansiering för att få stöd från EU kan ett alternativ vara att ta in kapital genom en nyemission. Har ni befintliga aktieägare kanske de kan hjälpa er genom en företrädesemission. I många fall måste man dock gå ut på marknaden och söka kapital och göra en kapitalanskaffningsrunda.

Vem kan söka EU bidrag

Olika intressenter vänder sig till olika instanser för att få sin ansökan prövad.

Små företag

Småföretag kan få eu-bidrag, lån eller garantier. Detta stöd hanteras direkt av EU till skillnad från programmen för indirekt stöd som hanteras nationellt

Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer kan söka stöd för  ideell verksamhet inom EU:s politikområden. EU-bidrag till föreningar ingår här.

Ungdomar

Ungdomar har möjlighet att söka stöd för utbildning samt medfinansiering för olika projekt som bidrar till bättre samhällsengagemang, mångkulturell förståelse samt volontärarbete.

Forskare

Forskare kan genom en rad olika program söka och få stöd i form av delfinansiering för forskningsprojekt.

Lantbrukare och landsbygdens näringsliv

Det finns många olika områden för EU-bidrag inom jordbruk. Bland annat hållbart, miljövänligt lantbruk, en levande landsbygd med bättre livsvillkor.

EU-bidrag åkermark ska hjälpa till att bevara olika typer av åkermark. För öppna landskap och ung företagsamhet  för att starta eget är andra exempel på finansiell hjälp för att gynna tillväxten.

Offentliga organ

Offentliga organ på olika nivåer kan söka ett antal olika bidrag, bla för förvaltning och olika infrastrukturprojekt

Söka som privatperson

Privatpersoner kan inte ansöka om stöd i form av EU bidrag. Stödet går till företag och föreningar enligt ovan. Anslut dig till något av projekten för att bidra till ett bättre EU och ta del av stödpengar!

Vem kan få EU bidrag?

Vem som kan få EU bidrag beror lite på vilket stöd du söker, man skiljer på direkt ersättning och indirekt.

EU bidrag - Direkt finansiering

Den direkta delen omfattar bidrag till företag och kontraktsupphandling med företag. Detta ges till företag och organisationer vars arbete stödjer EU:s intressen.

Även företag som jobbar med företagsstöd och konsultverksamhet kan vara aktuella för att få bidrag genom EU:s direkta finansiering.

Kontrakt avser alla möjliga typer av upphandlingar som EU är i behov av för att driva sin verksamhet. Det gäller upphandlingar av tjänster, varor och bygg- och anläggningsarbeten. Kontraktsskrivning föregås av anbudsförfarande.

Bidrag EU program - Indirekt finansiering

Den indirekta delen av finansiering går till företag (offentliga aktörer) och föreningar (ideella och ekonomiska) som jobbar med frågor som stöder EU:s fastställda program. Pengarna kommer från EU:s struktur- och investeringsfonder och målet är att bidra till tillväxt och sysselsättning inom alla delar av EU.

Fonderna är följande:

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden - en fond som handhar regional utveckling och stadsutveckling.
 • Europeiska socialfonden - främjar social integration och god förvaltning.
 • Sammanhållningsfonden - ger hjälp till områden som är mindre utvecklade.
 • Europeiska jordbruksfonden för lantbruksutveckling - stöder utvecklingsprojekt för lant- och jordbruk.
 • Europeiska havs- och fiskerifonden - för kustnära projekt och fiskefrågor

Varje land driver själva hanteringen av de olika projekten genom olika nationella myndigheter. I Sverige är det Tillväxtverket som är samordnande myndighet för dessa frågor, men även Jordbruksverket har en betydande roll. Jordbruksverket har en stor roll eftersom den absolut största delen av programmen vänder sig till olika jordbruksrelaterade prioriteringsområden.

Vad ger EU mest bidrag till?

Helt klart lantbruk i nästan alla medlemsländer.
Programstrukturen delas in i geografiska intresseområden och alla delar i EU:s program appliceras inte på alla olika delar i landet. Man kan läsa mer på Tillväxtverket om  den geografiska uppdelningen.

Vad kan man söka EU bidrag för?

Nedan kan du läsa vad man söka EU stöd för i stora drag. Olika stöd går till olika typer av organisationer och projekt, därför har vi delat upp stycket utifrån stöd som finns och vad de är ämnade för.

Bidrag

Organisationer som på olika sätt bidrar till EU:s uppsatta mål kan beviljas bidrag för en rad olika områden. Nästan uteslutande står EU endast för en del av kostnaden. Det innebär alltså att man själv måste ordna en betydande del av finansieringen.

Lån, garantier och eget kapital

Ni kan genom EU:s försorg få lån till ert beviljade projekt. EU kan också ge garantier som ger er möjligheter att låna hos andra långivare. En annan möjlighet är att EU kan gå in som delägare i projekt och då även som medfinansiär.

Det finns alltså en hel del möjligheter för att söka EU-bidrag till olika projekt.

Stöd

Lantbrukare kan till exempel erhålla stöd, detta stöd förvaltas av respektive land och inte av EU direkt.

Priser

Forskningsprojekt kan få ekonomiskt stöd genom prispengar.

Kontrakt anses inte vara EU-finansiering

De kontrakt som skrivs efter offentlig upphandling för EU:s räkning anses inte vara EU-finansiering.

Tillväxtverket, Jordbruksverket och Svenska ESF-rådet har en gemensam plattform i webbsidan EU-fonder.

Här har man samlat information om vilka stöd som finns att söka för svenska aktörer. Den fungerar som en guide till de stöd du kan ha rätt till.

Få hjälp med ansökan

Självklart kan man söka EU bidrag för föreningen eller företaget på egen hand. Många väljer dock att ta hjälp av olika specialister som utformar ansökningarna och bistår i processen. Specialisterna både hjälper till i processen och sparar mycket värdefull tid.

Vi på Jinderman & Partners har ett brett nätverk med expertisen ni behöver för en lyckad ansökan. En partner i projektet är oftast en nödvändighet för att lyckas  och att hitta en på egen hand är både tidskrävande och kan innebära onödiga risker för projektet.

Myndigheter som sköter EU bidrag

Tillväxtverket är samordnande myndighet för EU-stöd i Sverige. Utöver dem finns det flera andra myndigheter som sköter stöd och bidrag till olika områden.

Jordbruksverket

Jordbruksverket är myndigheten som sköter alla EU-stöd som går till:

 • Lantbruk, skogsbruk och trädgård
 • Service och satsningar på landsbygden
 • Innovation och forskning (avser lantbruksrelaterad forskning för bla djurhållning och lönsamhet)
 • Lokalt ledd utveckling genom Leader
 • Fiske och vattenbruk
 • Förnybar energi
 • Livsmedel
 • Natur- och kulturvård
 • Tillfälliga stöd inom jordbruksektorn

Energimyndigheten

Här söker man stöd inom energiområdet, bla innovation och energieffektivisering.

Naturvårdsverket

Myndigheten har hand om miljöfrågor och projekt som kan motverka klimatpåverkan.

Observera att även Jordbruksverket jobbar med liknande frågor, fast inom lantbruk.

Interreg

Interreg är ett europeiskt territoriellt samarbete är ett instrument inom sammanhållningspolitiken. Målet med samarbetet är att stödja, underlätta och främja projekt över gränserna.

Interreg ska bidra till att minska problematiken kring nationsgränserna och hur de påverkar utveckling inom EU.

Man uppmuntrar  och underlättar för  projekt som bidrar till gemensamhet, gränsöverskridning och delande av best practice.

Planering inför din ansökan

Att planera och organisera sitt projekt väl ökar chansen till beviljade stöd avsevärt. Det finns en rad frågeställningar som ska besvaras under processens gång och med rätt planering kommer man långt.

Projektet behöver ha en tydlig målbild och det ska inte redan finnas en färdig lösning tillgänglig i  något annat projekt.

Projekt som fått beviljade stöd är offentlig handling och finns att hitta på EU:s officiella hemsida.

Det är en rad olika faktorer att ta hänsyn till vid planering av ett projekt som man avser att söka stöd för, nedan följer en sammanfattning.

Av alla krav bör man känna till att kommissionen valt ut tre som anses extra kritiska att ha koll på och att lyckas med. Dessa tre är följande:

 • Mål och resultat - projekten
 • Kostnadseffektivitet
 • Genomförandekapacitet

Har ni koll på följande har ni också kommit en bra bit på vägen:

 • Ni måste vara en juridisk person, privat - eller offentligrättslig.
 • Har ni kapacitet att genomföra projektet?
 • Finns likviditet?
 • Kolla så din projektidé motsvarar kraven - passar den in i något av programmen.
 • Vem/vilka är projektets målgrupp och vilka intressenter kan finnas?
 • Hur ska man använda resultatet av projektet? Man måste även redogöra för hur projektet ska följas upp och utvärderas.

Självklart måste alla ekonomiska aspekter redovisas och man måste veta att projektet klarar att bära hela vägen.

Ta hjälp för att söka EU bidrag

Låt inte byråkrati och pappersarbete hindra er från att nå framgång i ert projekt. Våra partners har koll på ansökningsprocessen - hjälp finns att få.

Kontakta oss på Jinderman & Partners idag och ta ett stort steg mot finansiering i form av EU bidrag.

FAQ

Hur gör jag för att söka EU-bidrag?

Driver du ett litet företag, en icke-statlig organisation, en förening för ungdomar, är forskare eller lantbrukare så kan du vara berättigad till bidrag. Det är EU-kommissionen som arbetar med detta.

Är det dags att söka EU-bidrag för 2022?

Att ansöka om EU-bidrag är en process som kan ta tid. Ofta måste ansökan ske inom ett visst datumintervall. Ska du söka bidrag för 2022 är det dags att börja ta reda på vilka krav som gäller.

Finns det EU-bidrag för företag?

EU har många olika stödprogram för företag, både för innovation, affärsutveckling och kommersialisering. Kontakta Jinderman för att få veta mer om vilket skede ni är i och vad ni kan söka.

Kontakta oss

VÅRA PORTFÖLJBOLAG

När ni vill att er startup ska växa.

Jinderman & Partners hjälper bolag i alla  skeden.
- Från uppstart och kapitalanskaffning till nyemissioner och börsnoteringar.