Rådgivning -Börsnotering, listade miljöer och listbyte

Runt 600 företag är listade och ytterligare 300 börsnoterade i Sverige. Allt fler bolag väljer att växa i noterad eller listad miljö.

Svenska aktiemarknaden är unik i världen med att erbjuda mindre aktielistor för framför allt tillväxt- och innovationsbolag. Utöver det har vi också hundratals bolag noterade på Stockholmsbörsen.

Vår marknad är van vid investerare, riskkapital och noteringar - något som attraherar både bolag och kapital från hela Norden.

En tydlig trend är att även danska bolag väljer att lista eller notera sig i Sverige.

Jinderman & Partners certifiering som affärsängel i Danmark ger en unikisyn och erfarenhet av frågor kring listade miljöer för nordiska bolag. Vårtnätverk av experter hjälper er att räta ut frågetecken och sätta en strategiför ert bolags ägarstruktur. 

Kontakta oss

”En IPO blir den första offentliga försäljningen av  aktier i ert bolag”

Love Carlsson
vd och grundare

Vad innebär en börsnotering?

När ett bolag genomgår en börsnotering betyder det helt enkelt att det noteras på en börs eller annan marknadsplats.

Om ert bolag genomgår en börsnotering innebär det att ni går från att vara ett privat bolag till ett publikt sådant. Före emitteringen är aktierna bara tillgängliga för tidigare investerare, en notering blir den första offentliga försäljningen av aktier i ert bolag.

Allmänheten får då möjlighet att handla med aktierna i bolaget och aktieinnehavet öppnas upp till en större marknad. Att genomföra en börsnotering är ett omfattande arbete som ställer höga krav på bolagets interna struktur och processer.

Så fungerar det att noteras på börsen

Om ert bolag väljer att påbörja arbetet för att noteras kommer ni att lista era aktier på en marknadsplats. Notering är ett av flera sätt som ni kan använda för att skaffa tillgångar och kapital till bolaget.

När en börsnotering sker kan nuvarande ägare i aktiebolaget sälja av sina aktieinnehav, som då blir tillgängliga för köp av allmänheten.

En nyemission av aktier kan ibland även utföras samtidigt som noteringen, vilket betyder att ni tar in nytt kapital till bolaget och ger ut nya aktier, istället för att sälja av befintliga aktier. Antalet aktier i bolaget ökar på så sätt.

Börsnotering - En krävande process

För att klara av att driva ert bolag som börsnoterat behöver både styrelse och ledning ha relevant erfarenhet och kunskap för att förstå alla krav.

Ledningen och styrelsen måste vara tillräckligt insatta i bolagets verksamhet och rapportering, och kunna hantera ”insider information”.

Det behövs också fastställda rutiner och en informationspolicy för hur det ska säkerställas att marknaden får sanna och tydliga uppgifter. Investor Relations är av stor vikt i processen med en börsnotering.

Upprätta ett prospekt inför börsnotering

När ert företag ska noteras på en reglerad marknad, det vill säga börsen – Nasdaq Stockholm eller genomföra en listning på exempelvis Spotlight Stockmarket eller NGM – behöver ett prospekt skapas.

Prospekt upprättas också när bolaget genomför en kapitalanskaffning. Beroende på emissionens storlek kommer ni antingen behöva upprätta ett enklare prospekt eller ett mer omfattande investeringsmemorandum.

Prospektet är en detaljerad bolagsbeskrivning som innehåller information om bolagets historik, affärsidé, risker och en ekonomisk redovisning.

Med hjälp av prospektet kan investerare avgöra om de tycker ert bolag är värt att köpa aktier och investera i.

Att upprätta ett prospekt är ett omfattande arbete där finansiella och legala rådgivare och bolagets revisor är delaktiga. Slutligen behöver ert prospekt granskas och få klartecken av Finansinspektionen.

Fördelar med en börsnotering eller listning

Även om en börsnotering är en stor process och investering så kan det ge en rad möjligheter och fördelar.

Här är några anledningar till att ert bolag kan tjäna på att börsnoteras eller listas på en marknadsplats:

Bättre förutsättningar för kapitalanskaffning

När ert bolag noteras så ökar er synlighet, prestige och publika bild. Det betyder att en lyckad notering ger förutsättningar att öka er framtida försäljning och avkastning.

Samtidigt ger ni investerare ett kvitto på bolagets seriositet, något som gör det lättare att anskaffa kapital.

Underlättar aktiehandel

En notering skapar likviditet i aktien eftersom marknadsplatsen gör att säljare och köpare kan mötas i realtid.

Genom att notera ert bolags aktier på en marknadsplats får allmänheten en marknadsvärdering av bolaget. Det blir därmed lättare att få tillgång till aktierna och köpa och sälja dem.

Det gäller både allmänheten och anställda som eventuellt haft aktier i bolaget före noteringen. Befintliga aktieägare får möjligheten att sälja sina aktier för att få ut pengar för dem och nya investerare kan enkelt kliva in.

Högre status på ert bolag

Transparensen hos ert bolag ökar till följd av de krav som ställs vid en börsnotering.

Detta blir till en kvalitetsstämpel och höjer statusen på ert bolag, framför allt om ni gör internationella affärer.

Kraven mellan de olika marknadsplatserna skiljer sig dock åt. Medan börsen har bestämda och höga krav har listorna varierande kravbild på bolagen.

Fler får upp ögonen för er

Informationen som ni sprider vid en notering kan göra att allmänheten får upp ögonen för er verksamhet. 

Att fler personer får kännedom om ert bolag kan stärka ert varumärke. Ett starkare varumärke innebär ofta ett ökat intresse.

Lättare att få banklån och kapital

Informationsskyldigheten som ert bolag får vid en notering gör att bankerna blir mer villiga att ge er lån.

Samtidigt blir möjligheten att få in kapital till ert bolag större. Att kunna få kapital till fortsatt tillväxt är en vanlig anledning till att ett bolag vill noteras.

När ert bolag noterats är det lättare att få in kapital från aktieägarna och marknaden genom att göra en nyemission.

Möjlighet till ytterligare ägarspridning

För att noteras på en lista krävs ett minsta antal ägare i bolaget. Många bolag behöver därmed ta in fler investerare och göra en ägarspridning innan de får listan.

För att noteras på börsen krävs ännu fler aktieägare än för de mindre listorna. En listning kan därmed vara ett delmål som underlättar ägarspridning inför en kommande börsnotering.

Ägarspridning inför listning eller börsnotering

Ägarspridning innebär helt enkelt att ägandet av ert bolag sprids ut bland olika aktieägare. Fler ägare leder till större kännedom om ert bolag, och ger förutsättning för en bättre likviditet och handel i aktien.

Som tidigare nämnt kan det också vara ett krav att sprida ägandet för att kunna noteras på börsen.

Nackdelar och risker med börsnotering

När ert bolag noterats eller listats måste ni följa regler och föreskrifter. Information som redovisning, skatt och vinst ska vara transparent om ni finns på börsen. Kraven på att sprida denna information innebär ökade kostnader, men de höga kraven är långt från enbart negativa.  

Analysen av ert bolag underlättar nämligen för investerare, traders, fondförvaltare och många andra intressenter. Detta eftersom mer information finns tillgänglig och kan hjälpa köparen att ta ett beslut.

En notering innebär betydande kostnader och kräver att ni är förberedda på att granskas i det offentliga ljuset.

Skillnaden mellan börsnotering och listning

I Sverige finns det två reglerade marknader för aktiehandel, så kallade börser; Nasdaq Stockholm, som ofta kallas för Nasdaq eller Stockholmsbörsen, och Nordic Growth Market Equity (NGM).

Dessutom finns tre handelsplattformar för aktiehandel, även kallat MTF:

  • First North
  • NGM Nordic MTF (Nordic MTF)
  • Spotlight

Handelsplattformarna är en enklare form av marknadsplats. Kraven för att listas där är inte lika omfattande som för en börsnotering.

Utöver börser och handelsplattformar finns det andra marknadsplatser som driver aktiehandel, till exempel Alternativa Aktiemarknaden (Pepins).

Vilka krav ställs på ert bolag vid listning eller notering?

Kraven som ställs på ert bolag när ni ska noteras på en MTF, en mindre aktielista, är annorlunda mot kraven för börsnotering.

För att kunna noteras behöver det finnas tillräckligt med efterfrågan på era aktier för att prissättningen ska fungera. Ett visst antal aktier ska därför ägas av ett visst antal aktieägare – krav på ägarspridning. Kravet på ägarspridning kallas för "free float".

I kravet ingår även att ett tillräckligt antal aktier ägs av allmänheten. Med allmänheten menas personer som äger eller kontrollerar mindre än tio procent av antalet aktier eller röster i bolaget.

Om ni börsnoterar bolaget behöver ni lämna rapporter om bolagets verksamhet som allmänheten kan ta del av. De rapporterna innefattar kvartals-, halvårs, och årsredovisning där resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse ingår.

Börs eller lista – Vad passar ert bolag bäst?

Om ni har ett mindre startup eller bolag i ett tidigt skede kan en börsnotering vara ouppnåelig på grund av de krav och kostnader som följer. Då kan en MTF vara mer lämpligt.

En MTF har lättare krav på er redovisning och rapportering. Dessa handelsplattformar har oftast betydligt lägre krav än vad som ställs på börsen.

De lägre kraven på de listade bolagen gör dock att investerarna istället måste söka mer information på egen hand.

Varför göra ett listbyte?

Vid ett listbyte behöver en advokat granska bolagets legala omständigheter och bedöma om prospektet sanningsenligt framhåller alla legala risker som finns.

Dessutom ska advokaten granska bolagets väsentliga avtal, skattesituation och bolagsformalia. Allt enligt börsens regelverk.

På en mindre lista, som First North, finns inga krav på att följa bolagskoden. Det till skillnad från Stockholmsbörsens huvudlista där man måste följa svensk kod för bolagsstyrning.

Det betyder att ni till exempel ska ha olika utskott för ersättning. Fördelen med att finnas på börsen istället för på en liten lista är att ert bolag får en större mängd aktieägare. Det kan därmed vara lättare att ta in kapital.

Börsnoteringen är också något som ger bolaget ett starkare renommé och ett intyg för ert bolag i affärsmässighet. Att finnas på börsen kan ses som den högsta kvalitetsstämpeln marknaden kan ge.

Byta lista till Nasdaq

För att ert bolag ska få noteras på Nasdaq krävs fullständiga, publicerade årsredovisningar i minst tre års tid som visar att ni har gått med vinst det senaste räkenskapsåret.

Det kan finnas vissa undantag där ni godkänns trots att ni inte gått med vinst, om det är tydligt när ni räknar med att gå med vinst och hur ni tänkt få in kapital till verksamheten fram till dess.

Börsen och eventuella investerare ska kunna göra en fullgod bedömning på er utveckling baserat på årsredovisningen.

För att noteras på Nasdaq måste ert bolag uppfylla spridningskraven. Det innebär att:

  • Minst 25 procent av aktierna ägs av allmänheten.
  • Det ska finnas minst 500 aktieägare som var och en äger aktier för minst 500 euro.

Byta marknadsplats till eller från NMG Nordic MTF, Spotlight och First north

Det kan finnas flera anledningar till att ert bolag är listat idag men att ni vill byta lista.

Om ni är listade på exempelvis Spotlight Stockmarket och funderar på att göra ett listbyte behöver ni kartlägga för- och nackdelar med respektive handelsplattform.

Beroende på vad företagets långsiktiga mål är kan ni antingen behålla nuvarande listning, byta lista, avlista er och bedriva verksamheten i onoterad miljö eller satsa på en börsnotering.

Spara tid och arbete med rådgivning från Jinderman &  Partners nätverk

Om ni vill göra bolaget publikt genom en notering är det många krav som ska uppfyllas och mycket information att ha i åtanke.

Med rådgivning inför börsnotering från Jinderman & Partners nätverk finns möjligheten att förstå de höga kraven som ställs på bland annat er finansiella rapportering och era styrande dokument.

Ni får trygg rådgivning av vårt nätverk av experter, som tar er igenom hela processen.

Ni sparar tid och arbete och kan känna er säkra på att få den bästa möjliga börsnoteringsprocessen.

FAQ

Vad krävs för att börsnotera sitt bolag?

För att bli börsnoterade finns det krav på interna rutiner och processer, på att bolaget har en viss mängd aktieägare och mycket annat. För många bolag är just ägarspridning en stor utmaning. Läs mer om ägarspridning här.

Vad är fördelarna med en börsnotering?

En börsnotering ger bättre förutsättningar för kapitalanskaffning, underlättar aktiehandel och höjer bolagets status.

Ska vi börsnotera bolaget 2022?

Vid en börsnotering behöver både interna faktorer och externa faktorer vara redo. Är ert bolag redo för en notering? Är marknaden i skick att genomföra noteringar? Lär er mer med Jinderman & Partners.

Vad är skillnaden på en börsnotering och listning?

Skillnaden på en börsnotering och listning är att kraven vid en listning inte är lika omfattande som vid en börsnotering. Listning sker på exempelvis Spotlight eller First North.

Kontakta oss

VÅRA PORTFÖLJBOLAG

När ni vill att er startup ska växa.

Jinderman & Partners hjälper bolag i alla  skeden.
- Från uppstart och kapitalanskaffning till nyemissioner och börsnoteringar.