Ordbok för Corporate finance och tillväxtbolag

Jinderman & Partner reder ut begreppen du behöver känna till när företaget står inför tillväxt.

Vi finns här när ni behöver en strategisk partner som hjälper er förstå avtal, värderingsmodeller och juridiken bakom en tillväxtresa.

Kontakta oss

”Handling är viktigare än ord.”

Love Carlsson
vd och grundare

Corporate finance från A till Ö

Affärsänglar är personer som kan komma in i ett tidigt skede och stötta ert företag med både kompetens och kapital.

Aktiehandel innebär att du köper andel i andra företag och därmed investerar i det som kallas för riskkapital.

Associationsrätt är en specifik del inom juridiken som rör associationer.

Avstämningsbolag. Det som skiljer ett avstämningsbolag och ett vanligt aktiebolag är att aktier i ett avstämningsbolag ska vara registrerade..

Avtalsrätt reglerar hur avtal ingås, vem som får ingå i ett avtal samt vad avtalet egentligen gäller.

Börsnotering innebär att företaget noteras på den reglerade marknaden.

Emissionsinstitut  är en fondkommissionär eller bank som företag kan anlita inför emission och nyemission.

Entreprenadrätt och entreprenadjuridik är ett rättsområde som rör frågor kring uppförande av byggnader.

EU-kommissionen är ett organ som är en verkställande institution som bland annat beslutar om EU-bidrag.

Finansieringsplan är bland det mest väsentliga för en välfungerande verksamhet med avkastning.

Företagsöverlåtelser innebär förvärv av företag, antingen genom köp och försäljning eller som gåva.

Förköpsförbehåll kan upprättas av ett aktiebolag för att påverka rätten att förvärva bolagets aktier.

Immaterialrätt skyddar företagets abstrakta tillgångar och omfattar såväl juridiska som ekonomiska rättigheter.

IPO är ett annat ord för börsnotering och innebär såväl krav som nya möjligheter för ett företag.

Kapitalanskaffning betyder att ett bolag, till exempel en startup, tar in pengar. Det kan ske på olika sätt.

Kapitalmarknaden för samman parter som behöver kapital med de som kan leverera kapital.

Kapitalstruktur syftar på förhållandet mellan eget kapital och skulder i ett företag.

Kassaflödesanalys är en av de viktigaste beståndsdelarna vid bolagsförvärv och analys av onoterade bolag.

Miljörätt är ett samlingsnamn för regler som rör miljön, och som både företag och privatpersoner måste följa.

Mönsterskydd är ett immaterielrättsligt skydd som skyddar en produkts utseende.

Namnrätt är en del av immaterialrätten och innefattar bestämmelser om namn på personer och företag.

NASDAQ är en känd börs med särskilt fokus på bolag inom teknologi, bland annat Apple och Google.

Noterade bolag är ett företag som har genomgått en börsnotering, en reglerad marknad eller handelsplats.

Nyemissioner; när företag behöva ta in nytt kapital kan de emittera nya aktier genom att göra en nyemission.

Offentlig upphandling innebär att företag får tävla på lika villkor om att leverera en tjänst eller vara till offentlig aktör.

Onoterade bolag är företag som inte är noterade på en handelsplats.

Patentskydd är till för att säkra din exklusiva ensamrätt om din uppfinning.

Rekonstruktion och insolvens är begrepp som används när ett bolag hamnar i en svår ekonomisk situation.

Riktad emission genomförs när bolaget väljer att erbjuda en nyemission till en grupp av befintliga aktieägare..

Riskkapital och Riskkapitalister är begrepp för en finansiär och dennes investering i ett företag, ofta är denne inblandad i ett företags tidiga skede.

Samtyckesförbehåll betyder att aktier endast kan bli överlåtna om bolaget samtycker till det.

Skadeståndsrätt gäller vid situationer då en person eller ett företag orsakat skada på person eller egendom.

Teckningsoptioner, Teckningsperiod och Teckningsrätter är aktuella begrepp för bolag vid emissioner.

Tvistlösning inom affärsrätten är viktigt att ha koll på vid tvister om t.ex. utebliven betalning eller vid skilda åsikter.

Upphovsrätt skyddar en intellektuell prestation såsom ett musikverk, konstverk eller en film.

Varumärkesskydd är till för att skydda och ge ensamrätt till det som kännetecknar ditt varumärke.

Värdepappersinstitut har tillstånd från Finansinspektionen att driva värdepappersrörelse.

Ägarspridning kan ske med eller utan notering. Genom nya aktieägare utökar man bolagets kapital.

VÅRA PORTFÖLJBOLAG

När ni vill att er startup ska växa.

Jinderman & Partners hjälper bolag i alla  skeden.
- Från uppstart och kapitalanskaffning till nyemissioner och börsnoteringar.