VÅRA PORTFÖLJBOLAG

När ni vill att er startup ska växa.

Jinderman & Partners hjälper bolag i alla  skeden.
- Från uppstart och kapitalanskaffning till nyemissioner och börsnoteringar.

Ordbok för Corporate finance och tillväxtbolag

Jinderman & Partner reder ut begreppen du behöver känna till när företaget står inför tillväxt.

Vi finns här när ni behöver en strategisk partner som hjälper er förstå avtal, värderingsmodeller och juridiken bakom en tillväxtresa.

Kontakta oss

”Handling är viktigare än ord.”

Love Carlsson
vd och grundare

Corporate finance från A till Ö

Affärsänglar är personer som kan komma in i ett tidigt skede och stötta ert företag med både kompetens och kapital. För att hitta en affärsängel behöver du...

Aktiehandel innebär att du köper andel i andra företag och därmed investerar i det som kallas för riskkapital. När du ska köpa aktier är det viktigt att du..

Associationsrätt är en specifik del inom juridiken som rör associationer - sammanslutningar mellan..

Avstämningsbolag. Det som skiljer ett avstämningsbolag och ett vanligt aktiebolag är att aktier i ett avstämningsbolag ska vara registrerade..

Avtalsrätt reglerar hur avtal ingås, vem som får ingå i ett avtal samt vad avtalet egentligen gäller..

Börsnotering innebär att företaget noteras..

Emissionsinstitut  är en fondkommissionär eller bank som..

Entreprenadrätt och entreprenadjuridik är ett rättsområde som rör frågor kring..

EU-kommissionen är ett organ som är en verkställande institution..

Finansieringsplan är bland det mest väsentliga om du vill ha en..

Företagsbeskattning

Företagsöverlåtelser innebär förvärv av företag, antingen genom köp och försäljning eller som gåva.

Förköpsförbehåll kan upprättas av ett aktiebolag för att påverka rätten att förvärva bolagets aktier.

Immaterialrätt

IPO

Kapitalanskaffning

Kapitalmarknaden

Kapitalstruktur

Kassaflödesanalys är en av de viktigaste beståndsdelarna vid bolagsförvärv och analys av onoterade bolag.

Miljörätt är ett samlingsnamn för regler som rör miljön, och som både företag och privatpersoner måste följa.

Mönsterskydd är ett immaterielrättsligt skydd som skyddar en produkts utseende.

Namnrätt

NASDAQ är en känd börs med särskilt fokus på bolag inom teknologi, bland annat Apple och Google.

Noterade bolag är ett företag som har genomgått en börsnotering, en reglerad marknad eller handelsplats.

Nyemissioner; när företag behöva ta in nytt kapital kan de emittera nya aktier genom att göra en nyemission.

Offentlig upphandling innebär att företag får tävla på lika villkor om att leverera en tjänst eller vara till offentlig aktör.

Onoterade bolag är företag som inte är noterade på en handelsplats.

Patentskydd är till för att säkra din exklusiva ensamrätt om din uppfinning.

Rekonstruktion och insolvens

Riktad emission genomförs när bolaget väljer att erbjuda en nyemission till en grupp av befintliga aktieägare..

Riskkapital och Riskkapitalister är begrepp för en finansiär och dennes investering i ett företag, ofta är denne inblandad i ett företags tidiga skede.

Samtyckesförbehåll betyder att aktier endast kan bli överlåtna om bolaget samtycker till det.

Skadeståndsrätt

Teckningsoptioner, Teckningsperiod och Teckningsrätter

Tvistlösning inom affärsrätten är viktigt att ha koll på vid tvister om t.ex. utebliven betalning eller vid skilda åsikter.

Upphovsrätt skyddar en intellektuell prestation såsom ett musikverk, konstverk eller en film.

Varumärkesskydd är till för att skydda och ge ensamrätt till det som kännetecknar ditt varumärke.

Värdepappersinstitut

Ägarspridning kan ske med eller utan notering. Genom nya aktieägare utökar man bolagets kapital.