Tjänster inom affärsjuridik, entreprenadrätt och fastighetsrätt

Förvärv och konsolidering är en väl beprövad väg mot marknadsdominans. Svenska jättar som ABB, Ericsson, Stora Enso och Astra Zeneca har alla varit med om förvärv som fördärvar när affärstransaktionerna har gått för fort.

Ha juridiken med er och väx med säkra avtal och genomtänkta planer. Även om ni gör små förvärv eller förhandlar om entreprenadavtal eller fastigheter i mindre skala är avtalsfrågor och affärsjuridik en infrastruktur som måste byggas från grunden. Gör rätt från början och minska era affärsrisker.  

Vi på Jinderman & Partners vill hjälpa er som driver växande företag och gör nya investeringar. Se till att ha juridiken på er sida när företaget bryter ny mark samt en god investerarrelation.

Kontakta oss

"Vägen till förvärv utan fördärv går genom affärsjuridiken."

Love Carlsson
vd och grundare

Vad är affärsjuridik

Affärsjuridik är en av grenarna inom civilrätt. Affärsjuridik rör till stor del frågor som handlar om företags handel sinsemellan och företags handel med privatpersoner. Affärsjuridik berör egentligen alla juridiska lagar som involverar företag och/eller privatpersoner.

Låt inte byråkrati och pappersarbete hindra er från att nå framgång i ert projekt. Våra partners har koll på ansökningsprocessen - hjälp finns att få.

Kontakta oss på Jinderman & Partners idag och ta ett stort steg mot finansiering i form av EU bidrag.

Vilka delar berörs av affärsjuridiken?

Affärsjuridiken berör många olika delar och är ett brett juridiskt område.

Områden som berörs av affärsjuridiken är:

 • Arbetsrätt
 • Avtalsrätt
 • Associationsrätt
 • Entreprenadrätt
 • Fastighetsrätt
 • Företagsbeskattning
 • Företagsöverlåtelser
 • Skadeståndsrätt
 • Immaterialrätt
 • Miljörätt
 • Rekonstruktion och insolvens
 • Offentlig upphandling
 • Tvistlösning

Vad är civilrätt?

Affärsjuridik är en del av civilrätten. Civilrätt kan förenklat beskrivas som det juridiska område som inte är kopplat till den offentliga rätten. Civilrätt är en av de största delarna av juridiken.

Civilrätten berörs när det inte handlar om förhållanden mellan privatpersoner/juridiskpersoner och staten. Då är det istället den offentliga rätten som träder in.

Till exempel hör ett tvistemål mellan privatpersoner till civilrätten, medan tvistemål där staten dömer ut fängelsestraff eller böter hör till den offentliga rätten.

Vad betyder konkurrensrätt?

Konkurrensrättens huvudsyfte är att upprätthålla en sund konkurrens på marknaden. Den reglerar, enkelt förklarat, hur företag får och inte får agera.

Beteenden som ses som konkurrenshämmande ska åtgärdas av regelverket. Så som konkurrensrätten är konstruerad idag är till stor del påverkad av EU-rätten.

I EU-rätten kan man hitta regler kring konsumenträtt i artikel 101 och 102 i föredraget om EU:s funktionssätt.

Förbjudet att begränsa konkurrensrätten

Avtal mellan företag och beslut mellan företagssammanslutningar vars mål är att förhindra eller begränsa konkurrensen är enligt konkurrensrätten förbjudna.

Dock finns det exempel på när denna typ av avtal undantas trots att de är konkurrensbegränsade. Det krävs dock speciella omständigheter för att denna typ av avtal ska gå igenom.

Exempelvis kan undantaget tillämpas om det på sikt kan främja en ekonomisk utveckling.  Strider man mot konkurrensrätten kan det innebära stora ekonomiska påföljder.

Den svenska konkurrensrätten är utformad med EU-rätten som förebild. Strider man mot konkurrensrätten kan påföljden bli en så kallad konkurrensskadeavgift.

Vad är fastighetsrätt?

Fastighetsrätt rör juridiska frågor kopplade till fastigheter. Den här disciplinen bryter mot de traditionella strukturer som finns inom juridiken.

Fastighetsrätten utgör ett helt självständigt ämbete inom juridiken, något som skedde av praktiska skäl.

Anledningen är att frågor som behandlar fastigheter ofta har stora likheter, något som gör de enklare att sköta i ett och samma sammanhang.

Allmän fastighetsrätt

Fastighetsrätten är uppdelad mellan allmän fastighetsrätt och speciell fastighetsrätt. Den allmänna delen är till stor del lik delen av fastighetsjuridiken som är civilrättslig.

Allmän fastighetsrätt kan exempelvis behandla tvister mellan grannar och hyresrättsavtal för nyttjande av vissa fastigheter.

Speciell fastighetsrätt

Speciell fastighetsrätt är till stora delar lik den del av fastighetsjuridiken som är offentligrättslig. Det finns två delområden inom den speciella fastighetsjuridiken - markrätt och miljörätt.

Här behandlas frågor om exempelvis indelning och registrering av fastigheter, nyttjande och drift av fastigheter, infrastruktur och bebyggelse.

Vad är immaterialrätt?

Immaterialrätten finns för att skydda immateriell egendom. En immateriell rättighet innebär att personen som gett upphov till det som skyddas har ensamrätt på den produkten. Vid intrång på immaterialrätten kan det delas ut både skadestånd samt straffrättsligt ansvar.

Det unika med den här juridiska grenen är att den ger skydd åt saker som inte finns i fysisk form. I vissa fall kan man varken se eller röra vid det som skyddas.  

Vad innefattas inom immaterialrätten?

Immaterialrätten är indelad i fem huvuddelar:

 • Mönsterskydd: Mönsterskydd ger en person ensamrätt till en produkts utseende. För att registrera ett mönsterskydd går man via Patent- och registreringsverket (PRV).
 • Varumärkesskydd: Varumärkesskydd ger en person ensamrätt till ett varumärke eller ett varumärkes kännetecken.
 • Patentskydd: Ett patentskydd ansöks oftast om vid uppfinningar. Patentskyddet är tidsbegränsat till 20 år.
 • Upphovsrätt: Upphovsrätten ger en person ideell och ekonomisk ensamrätt på ett verk, som exempelvis en bok eller sång. Det krävs att det finns en verkshöjd för att få en upphovsrätt på sitt verk.
 • Namnrätt: Namnrätten ger personer som är folkbokförda i Sverige ett namnskydd för sina efternamn.

Vad är Entreprenadrätt?

Entreprenadrätt är det rättsliga område som behandlar frågor som rör entreprenader. Det innebär uppförande av byggnader, utförande av markarbeten och även byggande av infrastruktur.

Entreprenadjuridik har fått ett eget rättsligt område då kostnaderna för diverse entreprenader ofta uppstiger till höga summor och tvister oftast behöver avgöras i domstolar.

Faktumet att entreprenader ofta är väldigt komplicerade och tidskrävande bidrar sällan till att antalet tvister minskar.

Konsumenten i Entreprenadjuridik

När det kommer till entreprenadjuridik har konsumenten en särställning. Man anser att konsumenten befinner sig i ett underläge både gällande professionell kapacitet men även en svagare finansiell position.  

När det gäller konsumententreprenader tillämpas därför alltid Konsumenttjänstlagen i första hand. Detta då lagen är bindande och inte kan avtalas bort. Konsumenttjänstlagen används för att skydda konsumenterna.

Vad är allmän avtalsrätt?

Allmän avtalsrätt rör de regler som finns kring olika typer av avtal, hur avtal kommer till, tolkning av avtal, förändring samt upphävande av avtal.  

När två personer ingått i ett avtal har dessa personer ett inomobligatoriskt förhållande. Inomobligatoriskt förhållande innebär att båda parterna har skyldigheter mot varandra.  

En vanligt förekommande avtalsform som Jinderman och våra samarbetspartners möter är avtal som hanterar tillväxtkapital från nyemissioner och kapitalanskaffning åt företag som ska eller i framtiden kommer att noteras på börsen. Vårt nätverk av partners erbjuder rådgivning i samband med avtalsskrivning och börsnoteringar.

Viktiga frågor inom avtalsrätten

Det finns tre frågor som spelar huvudrollerna inom avtalsrätten:

 • Har ett avtal ingåtts?
 • Hur ska avtalet tolkas?
 • Finns det några oförutsedda omständigheter?

De olika regler som finns för ett avtal hämtas till viss del från lagstiftningen och från det som framgår på själva avtalet och allmänna avtalsrättsliga principer.
För vissa avtal kan även sedvänja och handelsbruk ha inflytande.

FAQ

Vad är affärsjuridik?

Affärsjuridik reglerar de frågor som handlar om företags handel sinsemellan samt företags handel med privatpersoner.

Vad är civilrätt?

Civilrätten är det område inom juridiken som inte berör den offentliga rätten.

Vad betyder konkurrensrätt?

Konkurrensrätten reglerar hur företag får och inte får agera när det kommer till konkurrens.

Vad är fastighetsrätt?

Fastighetsrätt är ett samlingsbegrepp för de juridiska frågor som handlar om fastigheter.

Vad är allmän avtalsrätt?

Allmän avtalsrätt berör de regler som finns kring olika avtal, skapandet av avtal, tolkning av avtal, upphävande av avtal samt förändring i avtal.

Kontakta oss

VÅRA PORTFÖLJBOLAG

När ni vill att er startup ska växa.

Jinderman & Partners hjälper bolag i alla  skeden.
- Från uppstart och kapitalanskaffning till nyemissioner och börsnoteringar.