Associationsrätt

Vad innebär associationsrätten?

Associationsrätten är en specifik del inom juridiken som rör associationer - sammanslutningar mellan både fysiska personer, juridiska personer och enkla bolag.

Det finns två grundläggande krav som måste uppfyllas för att en associations ska föreligga.

1. Det måste finnas ett antingen muntligt eller skriftligt avtal.

2. Bolagsmännen och medlemmarna ska ha ett gemensamt mål med samverkan.  Inom associationsrätten finns det två olika huvudområden:

Bolagsrätten

Bolagsrätten berör hur föreningar, bolag och stiftelser både skapas och upplöses. Bolag, föreningar och stiftelser är olika typer av associationsformer.

Bolagsrätten behandlar även vilka som får representera associationsformer i avtal och hur de olika associationsrätterna kännetecknas.  

Bolagsrätten berör:

Aktiebolag: Regleras av Aktiebolagslagen. Aktiebolag är den associationsform som är dominerande i Sverige. Aktiebolag räknas som en juridisk person. Ägarna i ett aktiebolag kan inte bli personligt betalningsansvariga för bolaget.  

Handelsbolag: Regleras av Bolagslagen. Ett handelsbolag drivs av minst två delägare, så kallade bolagsmän. Bolagsmännen som driver handelsbolaget kan vara både fysiska eller juridiska personer. Om företaget drar på sig skulder är bolagsmännen personligt betalningsansvariga.  

Kommanditbolag: Regleras av Bolagslagen. Ett kommanditbolag är en bolagsform som styrs av två olika delägare. Den ena delägaren har ett begränsat ekonomiskt ansvar och en delägare med obegränsat ekonomiskt ansvar. Kommanditbolag är en passande bolagsform om man vill att en juridisk person ska arbeta med näringsverksamheten.  

Enkla bolag: Regleras av Bolagslagen. Så kallade Enkla bolag innebär att två parter avtalar att man ska samarbeta för att uppnå gemensamma mål. Parterna samarbetar utan att bilda någon annan form av bolagsform, exempelvis aktiebolag.

Föreningsrätten – Föreningsrätten är rätten för arbetsgivare och arbetstagare att ingå och tillhöra olika arbetsgivarorganisationer eller arbetstagarorganisationer. Föreningsrätten berör även rätten för arbetsgivare och arbetstagare att bli medlemmar eller är verksamma i ovanstående organisationer.  

Föreningsrätten berör - Ekonomiska föreningar - Ideell förening

Associationsrätt och bolagsrätt vid förvärv

Om ett bolag gör exempelvis en nyemission i syfte att förvärva ett annat bolag, kommer givetvis bolagsrätten in.

Inte vid själva genomförandet av en nyemission men vid förvärvet av ett annat bolag. Om ett företag förvärvas i syfte att utveckla ett nytt affärsområde, kan det vara av vikt att inkorporera den förvärvade juridiska personen i moderbolaget.

Även när man analyserar bolag och bolagsförvärv är det viktigt att ha i åtanke vilka åtaganden som kan komma att föras över från ett bolag till ett annat.