Avstämningsbolag

Vad innebär associationsrätten?

Avstämningsbolag är ett typ av aktiebolag. Det som skiljer ett avstämningsbolag och ett aktiebolag är att aktier i ett avstämningsbolag ska vara registrerade i ett så kallat avstämningsregister.  

Avstämningsregistret finns i en så kallad värdepapperscentral. Aktierna i ett avstämningsbolag ska registreras i en värdepapperscentral inom europeiska ekonomiska samarbetsområde (EES).

I Sverige finns i dagsläget bara en värdepapperscentral, Euroclear Sweden AB. Aktiebolag som väljer att bli avstämningsbolag är i de flesta fall större aktiebolag med många aktieägare.

Dessa aktiebolag kan även överlåta ansvaret för sin aktiebok till värdepapperscentralen där aktierna är registrerade. Detta för att själva slippa uppdatera aktieboken.

Några av de vanligaste anledningarna för företag att bli avstämningsbolag

- Ett förtag planerar för en börsintroduktion. För att ett företag ska finnas med på börsen krävs det att företaget är ett avstämningsbolag.

Ett företag som gör en genomlysning av sin situation och funderar på en börsnotering eller listning bör därför se över vägen fram till att bli avstämningsbolag.

- Som ett avstämningsbolag är det enklare att få in kapital. Anledningen är framför allt att det är enklare att administrera aktierna hos ett bolag som är registrerat hos Euroclear.
Det kan ge en trygghet om ni försöker lyckas med kapitalanskaffning.

- Aktieboken blir för stor för att uppdatera på egen hand. Att ha en automatiserad och digital aktiebok är något som underlättar för både aktieägare och bolaget.

Hur blir ett aktiebolag ett avstämningsbolag?

Steg ett i att ett aktiebolag ska omvandlas till ett avstämningsbolag är att bolaget kallar till en bolagsstämma.
Under bolagsstämman ska man anta en ny bolagsordning som sedan fastställer avstämningsförbehållet.

Nästa steg blir att styrelsen undertecknar ett avtal tillsammans med värdepapperscentralen där aktierna sedan ska registreras.

Detsamma är det för aktieboken om även den ska ansvaras av värdepapperscentralen. Till sist registrerar företaget för med vilken värdepapperscentral de ingått avtal med.
Bolagsverket ska även få information om kring vem som ansvarar för aktieboken.

När slutar ett bolag att vara ett avstämningsbolag?

Precis som när ett bolag vill bli ett avstämningsbolag måste beslutet om att upphöra att vara ett avstämningsbolag göras vid bolagsstämman.

På bolagsstämman får bolaget ta beslut om att ändra bolagsordningen och ta bort det så kallade avstämningsförbehållet.

När det sker ändringar i bolagsordningen ska detta registreras till bolagsverket. För att de beslut som tas under en bolagsstämma ska räknas som giltiga krävs det att aktieägarna med panträtt röstar igenom beslutet.  

När ändringar ska registreras till bolagsverket ska företaget fylla i en ändringsanmälan.
Det är viktigt att datum för avstämningsförbehållet med värdepapperscentralen tydligt framgår i anmälan.