Avtalsrätt

Avtalsrätten - Vad är ett avtal?

Avtalsrätt är ett stort och centralt rättsområde. Avtalsrätten reglerar hur avtal ingås, vem som får ingå i ett avtal samt vad avtalet egentligen gäller.

Ett avtal definieras som en ömsesidig överenskommelse mellan två eller fler personer som blir juridiskt bindande. Ett annat ord för avtal är kontrakt. Den grundläggande principen för avtal är att den som lovar något ska hålla sitt löfte. På latin heter det Pacta sunt servanda.

Avtalsfrihet

Avtalsrätten bygger på avtalsfrihet. Avtalsfrihet innebär att parter är fria att ingå avtal och avtala om vad som helst och även på det sätt parterna vill.  

När ni ska genomföra ett förvärv har ni troligen först analyserat bolaget ni ska förvärva. När ni sen avtalar om förvärvet råder det frihet att stipulera villkor om förvärvet i själva avtalet. Det kan handla om tilläggsköpeskillingar givet vissa villkor för tillväxt och lönsamhet eller någon annan faktor som för er är affärskritisk.

Lagar om avtal

Det är flera lagar som kan gälla när det kommer till avtalsrätten. Dessa lagar är så kallade dispositiva. Dispositiva lagar innebär att de gäller om inget annat avtalats bort mellan parterna.
Lagar som gäller vid avtalsrätten är:
·      Avtalslagen
·      Köplagen
·      Konsumentköplagen
·      Konsumenttjänstlagen

Avtal kan ingås på flera olika sätt och bli bindande. Skriftligt, muntligt eller på andra sätt. Bundenhet kan exempelvis uppstå när en person tar från en buffé och placerar maten på sin tallrik.

För att bundenhet ska uppstå krävs det att båda parterna är överens. Har parterna ingått ett skriftligt avtal utgör det avtalet en utgångspunkt om vad parterna kommit överens om.

Bundenheten regleras även av hur personerna agerat när de ingått avtal, hur praxis ser ut med mera. Om ena parten exempelvis varit berusad under tiden hen ingått avtal kan detta avtal ogiltighetsförklaras.

Tips kring avtalsrätt

Nedan har vi sammanställt en lista på olika tips kring avtalsrätten.
·      När man skickar ett skriftligt erbjudande är det viktigt att skriva en explicit svarstid.
·      Skriv inte på avtalet om något känns oklart. Kontakta alltid motparten när det uppstår frågetecken kring avtalet. Kontakta alltid motparten även om du misstänker att hen missuppfattat. Passivitet kan leda till bundenhet.
·      Om du ingår muntligt avtal med en motpart är det viktigt att skicka ett mejl om att ett muntligt avtal ingåtts. Detta som en försäkring om att båda parter är medvetna om vad som avtalats om.  

Läs mer om våra Affärsjuridiska tjänster.