Vad betyder entreprenadrätt

Entreprenadrätt och entreprenadjuridik

Entreprenadrätt och entreprenadjuridik är ett rättsområde som rör frågor kring entreprenader. Ordet entreprenad innebär uppförandet av byggnader. Entreprenader har fått ett eget rättsområde då det ofta rör sig om höga summor pengar vid uppförande av byggnader.  

I entreprenadrätten anses konsumenten vara i ett underläge. Detta då konsumenten inte besitter samma finansiella position och inte har samma professionella kunskap. Därför gäller i de allra flesta fall konsumenttjänstlagen. Konsumenttjänstlagen är bindande.

Avtal inom entreprenadrätt

En stor del av entreprenadrätt är att tolka alla de avtal som dagligen ingås. Det uppstår ofta tvister kring avtal, något som gör att entreprenadrätt angränsar till avtalsrätten.

Tvisterna uppstår oftast kring hur parterna har tolkat innehållet i avtalet samt huruvida avtalet följs.  Detta har resulterat i att stora aktörer i branschen tillsammans utformat standardavtal som ska användas vid uppförandet av entreprenader.  

AB04: Allmänna bestämmelser framtagna för olika entreprenader inom byggnation, anläggning och installation.

ABT06:
Riktar sig till totalentreprenader.

Grunderna i entreprenadrätten

Parterna i entreprenadrätt är i de flesta fall entreprenörer och beställare. Projekt inom entreprenader är ofta väldigt komplicerade och svåra att utföra. Därför är det en stor utmaning att skriva avtal som ska kunna appliceras på dessa projekt.

Ett vanligt problem som kan uppstå är frågan kring vem som är ansvarig över olika fel som kan uppstå.  Räknas beställaren som en konsument är det konsumentköplagen som ska tillämpas.

Konsumentköplagen är bindande och går inte att avtala bort. Detta för att skydda konsumenten.  Vem som är ansvarig för ett fel kan kännas som en okomplicerad fråga. Det som kan bli besvärligt är istället att veta hur personer agerat vid ett fel samt om båda parterna uppfattar ett fel som ett faktiskt problem eller inte.  

För att få så lyckade entreprenadprojekt som möjligt är det av stor vikt att utforma noggranna avtal som omfattar allt. Har båda parter att bra avtal att utgå från innebär det att man minskar risken för tvister och onödiga rättsliga processer.