Vad är en finansieringsplan?

Finansieringsplan för kapitalbehov

En finansieringsplan är bland det mest väsentliga om du vill ha en företagsverksamhet som är välfungerande och ger avkastning. I finansieringsplan redogör man för vilket kapitalbehov företagets olika delar har. Finansieringsplanen ger ett underlag för hur verksamheten kan vara värdefull, bibehållas och utvecklas.  

Man brukar prata om att det investerade kapitalet ska hålla över en längre tid, samtidigt som man har ett kapital som räcker till de mer kortsiktiga aspekterna. Det är också viktigt att kapitalet kan täcka eventuella hot mot företaget. Se därför över vilka möjligheter företaget har när det kommer till kapitalanskaffning.

Långsiktigt kapitalbehov

Det långsiktiga kapitalbehovet fokuserar på att ditt företag ska klara de kostnader som behövs för att utveckla och bibehålla din verksamhet. Det kan handla om investering av lokaler, marknadsföring eller liknande åtgärder.

Att företaget har förmåga att betala på längre sikt kallas för att ha soliditet i sin finansieringsplan. Det innebär helt enkelt att det finns tillgångar i företaget under en längre tid, så som värdepapper eller anläggningstillgångar.

Kortsiktigt kapitalbehov

I de kortsiktiga investeringarna pratar man om exempelvis löner eller diverse utbetalningar till olika intressenter. Det är dessa investeringar som får ditt företag att klara vardagen och verksamheten att rulla på.

Företagets och finansieringsplanens förmåga att genomföra kortsiktiga betalningar kallas för att ha likviditet i finansieringsplanen.
Detta är pengar som du enkelt och smidigt kan få tillgång till. Likviditeten måste inte vara pengar företaget har tjänat ihop, utan kan vara kredit eller liknande som företaget balanserar ekonomin med.

Kapitalbehov kring säkerhet
Det sista kapitalbehovet handlar om säkerhet och är den investeringen som gör att företaget kan klara av eventuella hot mot verksamheten. Det kan exempelvis vara att ett stort antal maskiner behöver genomgå reparation eller att företaget går igenom en mindre bra period försäljningsmässigt. Då är det viktigt att ditt företag är ekonomiskt rustat och kan hantera problemen som uppstår.

Presentera finansieringsplanen för investerare

Har du tänkt på dessa 3 olika kapitalbehov ger du din startup de bästa förutsättningarna för att lyckas med alla delar av verksamheten. En annan fördel med att ha en välformulerad finansieringsplan är att det ger något att presentera för potentiella investerare. Visar planen att företaget är väl förberett ekonomiskt, ger det en större chans att investerare väljer att gå med. Detta är av stor vikt för nystartade företag, eftersom det ger företaget större möjligheter att expandera och lyckas med sin idé.