Kapitalmarknaden

Definition: Kapitalmarknaden är ett samlingsnamn för aktiemarknaden (eget kapital) och kreditmarknaden (lånat kapital).

Hur fungerar kapitalmarknaden?

Kapitalmarknadens primära funktion är att förbättra effektiviteten i transaktioner. På denna marknad förs de som söker kapital samman med de som kan leverera det. Dessa leverantörer avser allt från privata sparare till institutioner beredda att investera. Även mäklare finns representerade här. Med anledning av marknadens breda räckvidd är den användbar i de fall ett bolag behöver ta in nytt kapital från investerare. 

På kapitalmarknaden kan köpare och säljare handla med obligationer och aktier, eller andra finansiella värdepapper. Kort sagt kan man säga att alla transaktioner av värdepapper, med avsikt att resultera i vinst, kvalar in till denna marknad. Marknaden ger därför bolag stora möjligheter att samla in medel för både lång- och kortsiktiga strategier.

En marknad uppdelad i två

Trots att kapitalmarknaden har en tydlig definition är det ett brett begrepp innehållande mängder av produkter och tjänster inom ekonomi och investeringar. För att göra det hela mer enkelt att förstå kan marknaden delas upp i två olika delar: primärmarknad och sekundärmarknad.

Primärmarknad

När ett företag emitterar nya aktier, eller andra värdepapper, till allmänheten för första gången, då gör de det på primärmarknaden. Detta sker i samband med exempelvis börsnoteringar samt ny- och företrädesemissioner, där teckningsrätter ger bolaget möjlighet till ökat kapital. 

Ofta är erbjudanden på den primära marknaden inte riktade till små, privata investerare. Bolagen vill sälja sina aktier inom en så kort tidsperiod som möjligt, och för att den emitterade volymen ska uppnås vänder man sig oftast främst till stora, institutionella investerare. 

Den primära marknaden omgärdas av strikt reglering ur både etisk och juridisk synpunkt. Detta i syfte att skydda investerarna. Exempelvis måste bolaget avge finansiella rapporter till aktuell tillsynsmyndighet, som sedan godkänner eller avslår bolagets erbjudande.

Sekundärmarknad

På sekundärmarknaden erbjuds de aktier och värdepapper som passerat den primära marknaden. Till exempel tillhör Nasdaq Stockholmsekundärmarknaden. Här kan vem som helst handla värdepapper efter egen budget och köpa och sälja när det behagar. 

På primärmarknaden kommer varje aktie till ett förutbestämt pris. På sekundärmarknaden, däremot, kan priserna röra sig upp och ned inom enstaka sekunder. Priset beror på utbud och efterfrågan.

Skillnader mellan kapital- och finansmarknaden

Kapitalmarknaden och finansmarknaden kan på många sätt vara lika varandra. Detta är inte särskilt märkligt, med tanke på att den tidigare marknaden är att klassa som en underkategori till den senare.  

Finansmarknaden består av ett brett utbud av mötesplatser där värdepapper och liknande utbyts aktörer och privatpersoner emellan. Ofta är finansmarknaden så kallade sekundära marknader. Kapitalmarknaden skiljer sig på det sätt att den främst används av aktörer i syfte att tillskansa sig finansiering, för att på så sätt kunna fortsätta sin tillväxtresa.