Kapitalstruktur

Definition: Kapitalstruktur avser hur ett bolags finansiering är uppbyggd sett till relationen mellan eget kapital och lånat kapital.

Vad är eget och lånat kapital?

När man talar om eget kapital talar man om det kapital som ägarna satt in i bolaget. Hit räknas även den så kallade ”behållna vinsten”, det vill säga det kapital som finns kvar efter aktieutdelning eller egna uttag. Med lånat kapital avses vanligtvis lån och krediter från en finansiell institution, såsom en bank.

Ett bolags kapitalstruktur visas i balansräkningen och motsvaras av värdet av dess totala tillgångar. Strukturen kan även benämnas som skuldsättningsgrad. Ett bolag med hög skuldsättningsgrad anses generellt sett ha en högre risk än ett bolag med en låg sådan.

Hur ser en optimal kapitalstruktur ut?

Faktum är att det inte finns något som kan benämnas som en objektiv, optimal kapitalstruktur. Det hela handlar om att uppnå en hållbar balans, där kostnaderna för finansiering hålls låga samtidigt som det finns tillräckliga resurser för att klara av svårare tider. Exakt hur ett bolags finansiering bör vara uppbyggd skiljer sig dock åt mellan olika branscher och beroende på företag.

Exempelvis bör företag som påverkas starkt av konjunkturen, så kallade cykliska bolag, satsa på en lägre skuldsättningsgrad. Detta då en svängning i konjunkturen kan påverka återbetalningsförmågan negativt. Motsatsen till cykliska bolag kallas för defensiva bolag. Dessa kan, generellt sett, besitta en högre grad av skuldsättning, då verksamheten inte påverkas lika starkt av konjunkturen.

Fördelar och nackdelar med eget kapital respektive skulder

Visst kan det låta negativt att ett bolags kapitalstruktur består av stor andel skulder. Men höga skulder genererar en hävstångseffekt för företaget. Därmed ges bolaget goda möjligheter växa.

För ett bolag med höga skulder tillkommer fasta kostnader i form av ränta och avbetalning. Men generellt sett blir kostnaderna högre för ett bolag vars kapitalstruktur domineras av eget kapital. Detta eftersom aktieägarna förväntar sig högre avkastning. Banker och långivare föredrar dock att ett bolag har låg skuldsättningsgrad. Detta då det innebär låg risk i bolaget.

Ett bolag med stora skulder som söker finansiering genom lån är mindre troligt att bli beviljad detta, och om de lyckas är räntan vanligtvis hög. Vid stort eget kapital tillkommer en högre risk för aktieägarna än för långivarna. Detta eftersom endast de tillgångar som återstår efter att långivarna betalats tillfaller ägarna.

Ett bolag med stor andel egen kapital behöver anpassa sig efter fler/starkare röster i företaget och större äganderätt. Med skulderna tillkommer ingen sådan kontroll över bolaget.

Hur kan man påverka sin skuldsättningsgrad?

I vissa fall kan bolagets finansiella struktur behöva ses över och ändras. Nedan kan du ta del av tre metoder för detta.

  • Låna kapital i syfte att köpa tillbaka aktier
  • Låna kapital för att därefter ge aktieägarna utdelning  
  • Emittera nya aktier och använd kapitalet till att betala av skulder