Kassaflödesanalys

En kassaflödesanalys redovisar förändringar i ett företags likvida medel.

En kassaflödesanalys redovisar företags inbetalningar och utbetalningar som sker under en bestämd tidsperiod. Det är alltså en rapport som redovisar ett företags olika finansiella flöden.
Kassaflödesanalysen är ett viktigt moment för att förstå och värdera ett företag inför ett förvärv. När man analyserar onoterade bolag är kassaflödesanalysen ett av de mest grundläggande underlagen för beslut.

Kassaflödesanalys i tre olika delar

Det finns olika typer av kassaflödesanalyser och den kan delas upp i tre olika delar:    

Finansieringsverksamhet: I denna typ av kassaflödesrapport finns det flera olika delar. Bland annat nyemissioner, upptagna lån, utbetalningar, amorteringar av skulder och koncernbidrag.

Löpande verksamhet: Denna typ av kassaflödesanalys består till största del av verksamheters dominerande intäktsgenerande aktiviteter. Dessa aktiviteter kan exempelvis vara varulager, kundfordringar och justeringar av avskrivningar.

Investeringsverksamhet: I en kassaflödesanalys från en investeringsverksamhet står det exempelvis med olika typer av investeringar, förvärv och avyttring av anläggningstillgångar.

Vad är syftet med en kassaflödesanalys?

En kassaflödesanalys görs både för att informera företaget internt men även för att informera företagets externa intressenter.
En kassaflödesanalys ska förklara de förändringar som sker i ett företags olika likvida medel. Man kan även använda en kassaflödesanalys för att uppskatta kassaflöden man kan förvänta sig in i företaget i framtiden.  

För mindre företag finns det inga krav på att man skall upprätthålla en kassaflödesanalys. Dock kan kassaflödesanalyser vara värt att använda ändå, då de kan användas som verktyg för företaget. Med kassaflödesanalys som verktyg kan företaget få en bra överblick över sina utgifter och över sina intäkter.

Man ska utgå ifrån tre olika aspekter när man sammanställer en kassaflödesanalys:  

1.     Hur stor mängd pengar har rört sig över den löpande verksamheten? Det vill säga hur mycket pengar har betalats in kontra hur mycket pengar har betalats ut.  

2.     Hur stor mängd pengar har rört sig över investeringsverksamheten?  

3.     Hur stor mängd pengar har rört sig över finansieringsverksamheten?

Skillnaden på kassaflödesanalys och finansieringsanalys

Även om det låter som olika saker är dessa två termer olika namn på samma sak.
2014 skedde en ny förändring i årsredovisningslagen. Förändringen innebär att termen finansieringsanalys numera ska kallas kassaflödesanalys.