Vad innebär miljörätt?

Vad är miljörätt?

Att värna om miljön är viktigt för både privatpersoner och företag. För att se till att miljön skyddas finns flertalet regler som samtliga är skyldiga att efterfölja. Dessa regler kallas för miljörätt.

Miljörätt är en sammansättning regler utformade för att skydda miljön. Syftet med reglerna är i huvudsak att reglera personers och företags nyttjande av naturresurser, begränsa farliga utsläpp och att bevara den biologiska mångfalden. Även hälsoskydd och djurrätt räknas till reglerna om miljörätt. 

Det regelverk som utgör miljörätten finns skrivna i miljöbalken. Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling för att försäkra nuvarande och kommande generationers rätt till en hälsosam och god miljö. Balken bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenat med ett ansvar.

Miljörätt i Sverige och EU

Miljörätt är även en fråga där EU:s lagstiftning ligger som grund. EU och dess medlemsländer har delad befogenhet att lagstifta om miljöfrågor. Detta innebär att Sverige har rätt att utfärda egna bestämmelser inom miljörätt. Dock lämnas alltid företräde för EU:s föreskrifter.

Vad är ett brott mot miljörätt?

Vad som anses vara ett brott inom miljörätt avgörs huvudsakligen i kapitel 29 i miljöbalken. Ett miljöbrott kan exempelvis handla om olaga utsläpp av skadliga ämnen, handlingar som har skadlig inverkan på skyddade områden eller att bryta mot tillstånd för miljöfarlig verksamhet.  

I Sverige finns flertalet myndigheter som har till uppgift att se till att miljörätten upprätthålls. Vid överträdelse av regler kringmiljörätt görs en anmälan och polis samt åklagare kopplas in precis som vidövriga brott.  

Den som blivit anmäld för brott mot miljörätt men känner att anmälan är felaktig har alltid rätt att överklaga. Överklagan kan göras till länsstyrelsen, mark- och miljödomstolen samt mark- och miljööverdomstolen. 

Beslut och överklagan prövas i allmän domstol av tingsrätt, hovrätt och med Högsta domstolen som sista instans.

Straff vid miljöbrott
Den som bryter mot reglerna inom miljörätt gör sig skyldig till brott oavsett om det görs med uppsåt eller inte.  De flesta miljöbrott innebär straff i form av böter eller fängelse i upp till två år. 

Om brottet begås av ett företag finns även så kalladföretagsbot som möjlig påföljd. En företagsbot uppgår som lägst till 5 000 kronor och som höst till 10 miljoner kronor. 

Den som besitter en maktposition i företaget och som harmöjlighet att påverka företagets drift ses som ansvarig för miljöbrott begått av ett företag. Detta gäller dock endast vid miljöbrott utan uppsåt. Sker brottet avsiktligen är det den anställde som utförde handlingen som står som skyldig. 

Här kan du läsa om våra affärsjuridiska tjänster.