Rekonstruktion

Definition: En rekonstruktion är en form av skydd mot konkurs och genomförs i de fall ett företag som bedöms ha god lönsamhet hamnar i ekonomiskt trångmål.

Vad betyder rekonstruktion?

Ett företag som hamnat i en situation där de inte kan betala tillbaka sina skulder kan gå två vägar: konkurs eller rekonstruktion. Ett beslut om konkurs kan fattas i de fall ett företag befinner sig i ekonomiska svårigheter och inte kan betala tillbaka sina skulder. Om bolagets ekonomiska problem bedöms vara kortsiktiga, däremot, kan en företagsrekonstruktion utföras istället.

En företagsrekonstruktion utförs i regel hos ett företag som i grunden är lönsamt, men som lider av tillfällig likviditetsbrist. Ambitionen med denna lösning är att verksamheten ska få bukt med sina ekonomiska svårigheter och därefter kunna drivas vidare, antingen helt eller delvis.

Beslutet om företagsrekonstruktion tas av Tingsrätten. Om rekonstruktion beslutas godkänner Tingsrätten en så kallad rekonstruktör. Rekonstruktören har i uppgift att undersöka om bolaget kan drivas vidare och i så fall hur detta ska ske.

Vad är insolvens?


Insolvens betyder att ett företag eller en person inte har möjlighet att betala sina skulder. Inte endast på grund av ett tillfälligt problem, utan även på lång sikt. Ett företag som är insolvent har hamnat i ekonomiskt obestånd, som innebär att konkurs eller rekonstruktion är lösningen.

Skillnader mellan företagsrekonstruktion och konkurs

Vid en konkurs avvecklas bolaget helt och hållet. Men vid rekonstruktion av företag fortsätter verksamheten bedrivas - istället försöker man enbart avveckla skulderna. 

Genom att rekonstruera företaget, snarare än att försätta det i konkurs, kan företaget fortsätta utveckla sina mest lönsamma delar av verksamheten, samtidigt som arbetstillfällen kan räddas och leverantörer och långivare kan få betalt.

En rekonstruktör som utsetts av Tingsrätten är inte detsamma som en konkursförvaltare. Rekonstruktören tar inte över bolaget, som en konkursförvaltare gör. Istället styrs verksamheten fortsatt av dess ledning, men nu i samarbete med rekonstruktören som arbetar nära ledningen, leverantörer och myndigheterna.

Hur ser en rekonstruktionsplan ut?

Hur en rekonstruktion utförs skiljer sig åt beroende på företagets situation. Det är inte ovanligt att planen innefattar personalneddragningar och att vissa delar av verksamheten avvecklas. 

I ett försök att förbättra likviditeten kan företag beviljas beslut om lönegaranti. I dessa fall behöver bolaget inte betala löner för arbete som utförts under en viss period. De anställda får istället tillgång till ersättning motsvarande summan som arbetsgivaren är skyldig.

I regel pågår en företagsrekonstruktion i tre månader. I vissa fall kan processen tidsram förlängas till ett år. Om de ekonomiska problemen ännu inte är lösta efter denna period, och skulderna inte är avvecklade, kan företaget försättas i konkurs.

Ackord

Ackord är en form av plan för att betala av skulderna. Med hjälp av ett ackord kan skulderna avskrivas med upp till 75%. Det är borgenärerna och gäldenären som beslutar om uppgörelsen. 

Om fordringsägarna ska tilldelas mindre än hälften av skulderna krävs att 60% av rösterna tillåter uppgörelsen. Vid en tilldelning på mer än hälften av skulderna, däremot, krävs att 75% av rösterna godkänner.

Hur går en ansökan till?

Ansökan om rekonstruktion kan göras av företaget som är i behov av att rekonstrueras, men också av det företag som står som borgenär. För att en extern ansökan ska gå igenom måste den först godkännas av företaget som ansökan är riktad mot.

En ansökan kostar 2 800 kronor. Utöver kostnaden för ansökan beräknas det totala beloppet i regel uppgå till strax under 300 000 kronor.

För att en ansökan ska kunna genomföras krävs i huvudsak att två parametrar uppfylls:

  • Företagets kassa är mindre än dess skulder
  • Företaget bedöms ha möjlighet att vända på situationen