Riktad Emission

Riktad emission innebär att man genomför en emission av aktier som är riktad till en specifik investerargrupp.

Vad är en riktad emission?

En riktad emission är egentligen precis vad det låter som – en emission som endast finns tillgänglig för en viss grupp av investerare. Emissionen kan till exempel riktas mot investerare som äger aktier i bolaget. Men en riktad emission kan även betyda att emissionen är riktad tillexterna placerare.

Riktade emissioner finns till för att underlätta bolagens kapitalförsörjning. Dessa emissioner är inte särskilt vanliga i Sverige.

I Sverige är det vanligare med förträdesemissioner. Företrädesemissioner innebär att redan befintliga aktieägare får köpa aktier i förhållande till aktierna de redan äger. I USA är det betydligt vanligare med riktade emissioner.

Fördelarna med riktade emissioner

Det finns flera fördelar med riktade emissioner. Riktade emissioner är enkla att genomföra och de går oftast väldigt snabbt och smidigt.

Kritiken som är riktad mot riktade emissioner innefattar att alla aktieägare inte kan delta i emissionen. Riktade emissioner gynnar egentligen bara gruppen som emissionen är riktad mot och det på bekostnad av de andra aktieägarna.

Exempel på riktad emission - Leo-affären

Leo-affären är en känd affär som tydligt redovisar för hur en riktad emission går till. Leo är ett stort läkemedelsföretag som genomförde en stor riktad emission. Aktier delades ut till utvalda investerare och även till Leos ledning. Aktierna som delades ut avsåg väldigt höga belopp.  

En kort period efter den riktade emissionen introducerade läkemedelsföretaget en ny produkt. Efter lanseringen steg värdet på Leos aktier till det dubbla. De övriga aktieägarna som inte fick delta i den riktade emissionen gick miste om aktiernas ökning. I Leo-affären uppstod konflikter aktieägarna emellan.

Värdeminskning på befintliga aktier

De aktieägare som befinner sig utanför den riktade emissionen får ofta sina aktier utspädda. I vissa fall säljs aktier i en riktad emission till rabatterat pris vilket bidrar till att de befintliga aktierna minskar i pris.

Extra utsatta för denna värdeminskning är minoritetsägare. För att en riktad emission ska äga rum krävs ett beslut från bolagsstämman med en tydlig majoritet.