Teckningsoptioner, teckningsrätter och teckningsperiod

Ett bolag som behöver få in mer pengar i verksamheten kan välja att genomföra en emission. I samband med detta ges allmänheten eller befintliga ägare möjlighet att teckna aktier i bolaget. Emissionen kan se ut på flertalet olika sätt, liksom investerarnas möjlighet att teckna aktier. 

Möjligheten att teckna aktier kan antingen ges ut i form av teckningsoptioner eller teckningsrätter. Dessa två besitter många likheter gentemot varandra men även viktiga skillnader, bland annat gällande dess teckningsperiod.

Vad är teckningsoptioner?

Ett bolag kan besluta sig för att genomföra en emission av teckningsoptioner, och därmed rätten att teckna nya aktier i bolaget. Emittering av optioner sker i units, som kan innehålla både en eller flera aktier och optioner. Optioner kan tilldelas allmänheten, men det är även vanligt är att de tilldelas anställda inom bolaget. Det går därtill att köpa teckningsoptioner på börsen.

En emission av optioner inleds med att dess villkor fastställs. Villkoren anger bland annat aktuell teckningskurs och teckningsperiod. Dessa villkor kan inte komma att ändras i efterhand. Därefter registreras emitteringen och optionernas delas ut. Det är först om någon av innehavarna väljer att nyttja sin option som bolagets aktiekapital höjs.

Hur fungerar teckningsrätter?

I samband med en emission kan bolaget även välja att istället ge ut teckningsrätter. Rätterna tilldelas vanligtvis bolagets befintliga aktieägare. I dessa fall handlar det om en företrädesemission.

Om rätter tilldelas befintliga aktieägare beräknas antalet i proportion till dennes innehav av aktier i bolaget. Till exempel kan ägandet av fem aktier ge rätt att teckna en ny. Villkoret anges då som ”1:5”. 

Rätterna besitter endast ett värde under den period som erbjudandet gäller. Under denna tid ger teckningsrätter innehavarna möjlighet att teckna aktier till ett lägre pris än vad som är möjligt på finansmarknaden. Detta för att locka till investering. 

Teckningsperiod skiljer rätter från optioner

Teckningsperiod avser det fönster av tid där investerare har möjlighet att nyttja sin rätt att teckna aktier. Periodens längd varierar mellan olika emissioner, och även beroende på vad som emitteras.

Teckningsperioden är det som utgör den stora skillnaden mellan rätter och optioner. Gällande teckningsrätter är perioden begränsad till ett visst erbjudande. Det vill säga att den som tilldelats rätter måste nyttja denna innan det aktuella erbjudandet är slut. Om personen inte är intresserad av att teckna aktier kan denne sälja sina rätter.
 
Den som besitter optioner, däremot, har längre tid på sig att teckna aktier. Optionerna gäller inte bara under erbjudandets gång, utan även längre in i framtiden.