Värdepappersinstitut

Definition: Värdepappersinstitut är benämningen för ett svenskt aktiebolag som besitter tillstånd att driva värdepappersrörelse.

Vad är värdepappersinstitut?

Värdepappersinstitut är ett samlingsnamn som omfattar både värdepappersbolag och kreditinstitut, där banker och övriga kreditmarknadsföretag ingår. Det dessa två har gemensamt är att de har tillåtelse att driva värdepappersrörelse. Med detta menas att de, ur ett yrkesmässigt perspektiv, besitter rätten att tillhandahålla investeringstjänster och/eller utföra investeringsverksamhet.

För att förenkla det hela något kan man dela upp institutens huvudsakliga roll på värdepappersmarknaden i tre delar:

 • Att verka som en mellanhand för köpare och säljare inom olika typer värdepapper
 • Att erbjuda rådgivning och förvaltning av värdepapper
 • Att stå som garant för emittenter som tar in nytt kapital

Begreppet omfattar de svenska instituten, men även ett utländskt företag kan få agera i Sverige. För detta krävs att företaget är verksamt via en filial, eller är knutet till ett etablerat ombud, på den svenska marknaden.

Tillstånd från Finansinspektionen krävs

Ett värdepappersinstitut som vill verka på den svenska marknaden behöver ett tillstånd för detta. Tillståndet tillhandahålls och ges ut av Finansinspektionen. För att erhålla detta tillstånd krävs en ansökan. De rättigheter som kommer med ett beviljat tillstånd kan delas upp i åtta punkter, där samtliga involverar samröre med finansiella instrument.

 • Mottagande och vidarebefordran av order
 • Utförande av order på uppdrag av kund
 • Handel för egen räkning
 • Portföljförvaltning
 • Rådgivning vid investering
 • Garantigivning och placering med ett fast åtagande
 • Placering utan fast åtagande
 • Drift av handelsplattformar

Hur ansöker man om tillstånd?

Ansökan om tillstånd för värdepappersrörelse lämnas till Finansinspektionen. På FI:s hemsida finns en länk till formuläret. Där syns tydligt vilka uppgifter som efterfrågas, bland annat information om företaget, dess kapital och aktieägare. Ansökan bör skickas elektroniskt.

Avgiften för ansökan ligger på 350 000 kronor och omfattar även tillstånd för eventuella sidotjänster. För tillstånd att driva MTF-/OTF-plattformar, däremot, krävs att en separat avgift betalas. Om ansökan är fullständig och avgiften betald ger Finansinspektionen vanligtvis beslut inom sex månader. 

I det fall ansökan beviljas måste företagets bolagsordning registreras hos Bolagsverket. Företaget måste även lämna löpande rapporter till Finansinspektionen gällande vissa särskilt efterfrågade uppgifter. Dessutom utför FI tillsyn av bolag som erhållit tillstånd, för att säkerställa att de lever upp till kravet om sund värdepappersrörelse. Därav krävs även att godkänt företag årligen betalar in en tillsynsavgift.