Företagsöverlåtelser

Att köpa eller sälja ett företag kan vara en komplicerad process, men allt som oftast en fördelaktig sådan. Nedan går vi igenom vad du behöver ha koll på inför en företagsöverlåtelse.

Vad är en företagsöverlåtelse?

En företagsöverlåtelse är precis vad det låter som: ett sätt att överlåta hela eller delar av ett företag. Detta kan initieras både av att någon vill sälja sitt företag eller att någon letar efter företag att förvärva. Uttrycket kan appliceras både vid företagsöverlåtelser i form av gåva eller köp.

Varför företagsöverlåtelse?

Det finns många anledningar till varför en företagsöverlåtelse kan äga rum. För en säljare kan det exempelvis handla om att företaget vuxit sig stort och därmed värderas till en hög summa. Ur köparens perspektiv kan en företagsöverlåtelse vara av intresse för att komma åt en viss kundstock eller produkt.

Olika typer av överlåtelser

När en verksamhet ska köpas eller säljas finns två olika tillvägagångssätt: inkråmsöverlåtelse och aktieöverlåtelse.

Företagsöverlåtelse inkråm

En inkråmsöverlåtelse, eller inkråmsaffär, innebär att köpet avser delar av eller hela företagets tillgångar. Detta kan handla om materiella tillgångar, som maskiner och lager, men också immateriella tillgångar som avtal och rättigheter. Vid en inkråmsöverlåtelse kan köparen alltså föra över det förvärvade företagets innehåll, företagets inkråm, till sitt eget.

Beskattning vid inkråmsaffär

Denna typ av företagsöverlåtelse kommer ofta med vissa skattemässiga fördelar för köparen. Vid en inkråmsaffär beskattas säljaren för skillnaden mellan försäljningspriset och varje tillgångs skattemässiga restvärde. Köpeskillingen hamnar i det säljande företaget som sedan beskattas vid utbetalningar så som löner eller utdelning. Detta kan göra att beskattningen i slutändan blir hög.

Aktieöverlåtelse


Den andra typen av företagsöverlåtelse sker genom att köpa eller sälja aktier i företaget. En aktieöverlåtelse kan omfatta hela eller delar av företaget. I de fall en företagsöverlåtelse omfattar samtliga bolagets aktier övertar köparen hela verksamheten, inklusive avtal, personal och företagsnamn. 

Säljande företag ha vissa förbehåll upprättade som begränsar möjligheten till fri aktieöverlåtelse, så som samtyckes- eller förköpsförbehåll.

I en aktieöverlåtelse ska priset per aktie motsvara dess börsvärde på dagen då kontrakt för företagsöverlåtelse skrivs. Om bolaget är onoterat, och därmed inte har något fastställt börsvärde, måste köpare och säljare förhandla fram ett pris.

Beskattning vid aktieöverlåtelse

En aktieöverlåtelse är ofta att föredra för säljande part. Denna form av överlåtelse kan, till skillnad från en inkråmsaffär, innebära skattemässiga fördelar för säljaren. I dessa fall ingår köpeskillingen nämligen som ingångsvärde för aktierna.