Noterade bolag

Ett noterat bolag är ett bolag som genomgått en börsnotering. Att göra en börsnotering kallas att göra en IPO, Initial Public Offering. När ett bolag blir noterat på börsen, en reglerad marknad eller handelsplattform, innebär det att aktiehandel i bolaget blir tillgängligt för både privatpersoner och andra företag.

Hur blir ett bolag noterat?

Det finns olika marknadsplatser för företag att noteras på, i Sverige är Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm) den största marknadsplatsen för aktiehandel. Att som bolag noteras på Stockholmsbörsen, eller någon annan marknadsplats, är ingen enkel process. En notering är både tids- och resurskrävande.

Det är inte ovanligt att företag i denna process tar hjälp utifrån för att klara av arbetet. Hjälpen kan bland annat bestå av jurister, revisorer och mäklare. Dessa kan bistå med hjälp i många viktiga områden, däribland legala handlingar, prissättningar och övrig rådgivning.

Varför görs en börsnotering?

Öka företagets värde

En börsnotering kan vara ett sätt att öka företagets kapital för att möjliggöra fortsatt utveckling. För ett noterat bolag är det enklare att genomföra en nyemission, där man ökar företagets kapital genom att ge ut fler aktier.

Förenklad aktiehandel

Att ett bolag noteras på börsen innebär att handlandet medbolagets aktier förenklas. Det går att handla aktier i onoterade bolag, men detta är mer komplicerat och omfattas inte av samma regleringar som på börsen.

Sprida ut ägandet

Genom att fler får tillgång till att handla bolagets aktier sprids ägandet ut bland fler aktieägare. Detta genererar dels bättre likviditet och dels ökad kännedom kring bolaget.

Bättrat rykte

Genom en notering ökar i regel bolagets anseende. Bolaget anses vara av hög kvalitet och drar till sig ökad uppmärksamhet hosallmänheten. Detta resulterar bland annat i större intresse och att bolaget blir mer attraktiv som arbetsgivare.

Bättrade chanser för lån

Ett noterat bolag ökar sina chanser att få banklån. Detta eftersom man visat sig kunna klara av den tuffa process som en notering innebär. En notering kräver även ökad transparens och informationsskyldighet vilket ökar legitimiteten.

Krav på noterade bolag

Det finns flertalet krav som ställs på ett företag för att kunna genomgå en börsnotering. Bland dessa krav finns att alla bolag inför en börsnotering måste genomgå en legal granskning, en så kallad ”due diligence”. Granskningen undersöker faktorer som exempelvis bolagets legala risker och skattesituation. 

Bolag måste inför börsnotering dessutom upprätta ettprospekt innehållande information om verksamheten. Därefter måste bolaget lämnarapporter om verksamheten som är tillgänglig för allmänheten. Årsredovisning är ett exempel på en typ av rapport. 

Två av de viktigaste kraven som ställs är är att företaget ska inneha tillräckligt kapital och att det ska finnas tillräckligt intresseför dess aktier, annars kommer aktiernas prissättning inte fungera.