Offentlig upphandling

En offentlig upphandling används av myndigheter, landsting, kommun eller annan offentlig aktör vid inköp.

Det är många gånger svårt för det mindre företaget att konkurrera med det större. Ett litet företag har ofta inte samma förutsättningar som ett stort noterat bolag när det kommer till att spänna de ekonomiska musklerna eller att visa på erfarenhet. Vid affärer med offentlig sektor tävlar företagen på lika villkor i och med lagen om offentlig upphandling.

Vad är lagen om offentlig upphandling?

Offentlig upphandling är den lag som gäller när myndigheter, landsting, kommun eller andra offentliga aktörer ska köpa in tjänster eller varor. Lagen sträcker sig över många områden. Det kan handla om inköp av varor eller tjänster inom allt från sjukvård eller kontorsmaterial till konsult- eller städtjänster. Eftersom områdena är många och stora är det inte konstigt att omfattningen av offentlig upphandling är stor även den. Varje år görs inköp av offentlig sektor om cirka 680 miljarder kronor.

Inköp gjorda av offentliga aktörer skiljer sig mot de som görs av privata. I lagen om offentlig upphandling finns regelverk som styr hur det ska och får gå till när en offentlig aktör ska göra ett inköp.

Hur fungerar offentlig upphandling?

När en offentlig aktör är i behov av en vara eller tjänst som inte finns att tillgå internt behövs detta tas in från externt håll. Den offentliga aktören förbereder då ett förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlaget innehåller bland annat krav på leverantören och varan eller tjänsten, en förklaring av hur anbuden utvärderas, samt kontraktsvillkor.

Myndigheten publicerar därefter en annons i en databas, ofta på myndighetens egen hemsida, som företag har tillgång till. Detta skapar en konkurrenssituation som möjliggör att villkoren blir de bästa. De företag som är intresserade av att leverera har inom en viss tid möjlighet att komma in med ett anbud och ger sig därmed in i ”tävlingen”.

Myndigheten eller aktören påbörjar sedan en utvärdering av de inkomna anbuden. När beslutet om leverantör är taget meddelar myndigheten detta tillsammans med en motivering i ett tilldelningsbeslut. Tilldelningsbeslutet går ut till samtliga företag som inkommit med ett anbud.

Rätten att överklaga beslut om offentlig upphandling

Om man som företag känner att processen inte gått till på ett korrekt sätt har man rätt att överklaga en offentlig upphandling och därmed begära att den överprövas. Överklagande måste ske inom en viss tidsfrist. Vanligtvis har man rätt att överklaga en upphandling i upp till 10 dagar efter det att tilldelningsbeslutet tillkännagivits. I vissa fall kan tidsfristen uppgå till 15 dagar.

Begäran om överprövning ska göras skriftligt till förvaltningsrätten. Överklagan ska innehålla kontaktuppgifter till det överklagande företaget samt till den upphandlande myndigheten. Företaget ska även beskriva hur man anser att beslutet ska ändras, vad man har för stöd för detta och på vilket sätt man anser att upphandlande myndighet brutit mot lagen om offentlig upphandling.

En överklagan är kostnadsfri att göra. Väljer man att anlita ett juridiskt ombud ska dock företaget själv stå för den kostnaden.