Riskkapital och riskkapitalister

Att baserat på en affärsidé starta och utveckla ett företag kräver dels stort mod, men också ett visst kapital. Kanske besitter företaget inte det kapital som behövs, men det innebär inte att utvecklingen ska stanna av. Det är här riskkapital och riskkapitalister kommer in.

Vad bidrar en riskkapitalist med?

Riskkapitalist kallas den finansiär som investerar i ett bolag med kapital som möjliggör bolagets fortsatta utveckling, med målsättningen att investeringen ska generera hög avkastning.  

Investeringen kan ske i olika skeden men vanligt är att den tillförs i en tidig fas, när bolaget är nystartat och onoterat. Detta är även vanligt för affärsänglar. Den huvudsakliga skillnaden mellan en riskkapitalist och en affärsängel är att den senare syftar till en privatperson som går in med andra resurser än enbart pengar, så som kunskap och kontakter.

Riskkapital

Riskkapitalistens investering görs med så kallat riskkapital. Kapital som tillförs i ett onoterat bolag kallas för ”private equity” och kapital som tillförs i ett noterat bolag kallas för ”public equity”. Vanligt är dock att riskkapital används för att beskriva private equity. 

Hur stort kapital som behövs skiljer sig åt beroende påföretagets målsättning. Vad kapitalet används till är även det olika för olika företag, men det de flesta har gemensamt är att det krävs en viss ekonomi för att kunna starta upp verksamheten, för att driva verksamheten och för att utveckla verksamheten vidare. 

Oavsett storleken på kapitalet tar riskkapitalisten en risk. Utvecklas inte företaget som planerat kan riskkapitalistens pengar gå förlorade. Därav görs alltid noggranna analyser innan investering.

Hur arbetar en riskkapitalist?

Riskkapitalister kommer ofta från så kalladeriskkapitalbolag. Dessa bolag har som affärsidé att förmedla riskkapital frånprivata investerare till företag. Det vanligaste är att riskkapitalister investerar i aktiebolag. Detta eftersom riskkapitalistens mål är att förskaffa  sig rättigheter i företaget som sedan ökar i värde.  

I och med att en investering genomförs köper riskkapitalistenen del av företaget och får därmed ett visst mandat. En riskkapitalistförvaltar därav sitt innehav aktivt, det vill säga att denne är en del avföretagets fortgående arbete.  

Alla investerare tar alltid en risk, men som begreppet antyder tar riskkapitalister en större risk. Denna består i att riskkapitalisten investerar i företag med hög potential för tillväxt och stora möjligheter till vinst – särskilt riskfyllda bolag, helt enkelt.  

Riskkapitalisten gör sin vinst genom att sälja sina andelar i företaget. Vanligt är att investeraren har satt upp en tidsperiod inom vilken företaget ska ha nått väntad utveckling och andelarna ska vara sålda. Lyckasföretaget inte nå den förväntade tillväxten finns risk för förlust, då tillkommer vanligtvis inga krav på att företaget ska återbetala det förlorade kapitalet.