Tvistlösning

En tvist är något man vill undvika i största möjliga mån. Men hur mycket du än försöker kan ibland en tvist uppstå. En tvist mellan företag kan exempelvis handla om utebliven betalning, rätten till skadestånd eller olika synpunkter gällande marknadsföring. Om en tvist uppstår är det en stor fördel att ha koll på tvistlösning inom affärsrätten.

Vad är tvistlösning inom affärsrätten?

En tvistlösning är sättet på vilket man löser en konflikt som uppstår mellan två, eller flera, parter. Begreppet tvistlösning innefattar flertalet olika typer lösningar. Vilken som passar bäst beror på hur den aktuella situationen ser ut.

Det första steget när en tvist mellan företag uppstår är att försöka lösa problemet sinsemellan. Om du exempelvis saknar betalning från kund kan du skicka ut en betalningspåminnelse. Om tvisten kvarstår efter det första steget kan det vara dags att koppla in en tredje part.

I fallet utebliven betalning består den tredje parten ofta av ett inkassoföretag. Om kunden, trots detta, fortsatt inte betalar kan processen tas vidare till domstol eller lösas genom alternativ tvistlösning. En tvist mellan företag ska normalt sett lösas genom skiljeförfarande. Men om tvisten innefattar ett företag och en konsument ska vanligtvis domstolen pröva fallet. 

Lösa tvist i domstol

I vissa tvister måste talan väckas i domstol. Exempel på detta är tvister som gäller skadestånd eller patentskydd. Om en tvist mellan företag tas till domstol är tingsrätten första instans. För tvistlösning i domstol ska du därför lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. När motparten inkommit med svar inleds målets förberedelser.

En tvistlösning i domstol inleds med förlikningsförhandlingar där domaren försöker hitta en lösning på er tvist. Om överenskommelse inte går att nå inleds huvudförhandlingarna. Efter dessa meddelas målets dom. Vanligt är att förlorande part betalar motpartens rättegångskostnader.

Om någon av parterna inte skulle vara nöjd med tingsrättens beslut finns möjlighet att överklaga med hjälp av ett prövningstillstånd. Om tillståndet beviljas tas er tvist vidare till hovrätten och därefter, om så krävs, till Högsta domstolen.

Alternativ tvistlösning

Om du inte vill ta din tvist till domstol kan du lösa konflikten genom alternativ tvistlösning. En alternativ tvistlösning kan exempelvis ske genom medling eller förlikning. En vanlig metod för alternativ tvistlösning sker genom skiljeförfarande.

Tvistlösning genom skiljeförfarande

För att en tvist mellan företag ska kunna lösas genom skiljeförfarande krävs att ett sådant villkor, kallad skiljeklausul, finns inskrivet i det avtal som brutits. Tvistlösning genom skiljeförfarande går ofta snabbare än om tvisten avgörs i domstol. Det är dessutom en mer anonym process då inga utomstående får tillgång information om tvisten.

I denna alternativa tvistlösning har parterna möjlighet att själva välja sina skiljemän. På så sätt kan du välja in rätt expertis inom det aktuella området. Man ska dock vara medveten om att tvistlösning genom skiljeförfarande ofta är mer kostsamt. Detta beror på att skiljemän betalas av parterna själva, till skillnad från om er tvist löses i domstol där ingen kostnad för tjänstemännens arbete tillkommer.