Upphovsrätt

Upphovsrätt, också känt som engelskans copyright, är ett skydd som ger ensamrätt till en intellektuell prestation, så som ett konstnärligt verk. Upphovsrätten gäller i 70 år efter upphovspersonens död.

Vad skyddas av upphovsrätten?

Nedan följer exempel på typer av verk som klassas som intellektuella prestationer och därmed skyddas av upphovsrätten.

  • Musik
  • Texter
  • Teater
  • Film
  • Fotografier och bilder
  • Brukskonst

Viktigt att komma ihåg är att det endast är själva utformningen av verket som skyddas, inte idéerna eller budskapen bakom.

Vad krävs för att verket ska skyddas?

Till skillnad från ett patentskydd behöver upphovsrätten inte ansökas om, utan tillkommer automatiskt i och med att verket skapas. För att upphovsrätten ska gälla krävs dock att verket uppnår en viss verkshöjd, det vill säga att det är tillräckligt originellt. 

Vad som räknas som tillräckligt originellt och inte kan vara svårt att avgöra. I de fall det behövs görs denna bedömning av en domstol som i huvudsak grundar sin bedömning på om det är sannolikt eller inte att två personer oberoende av varandra skapat snarlika verk.

Hur skyddas ett verk av upphovsrätten?

Skaparen bakom ett verk som är skyddat av upphovsrätten har ensamrätt till verket och därmed rätt att stoppa den som använder det utantillstånd. Skyddet består av två delar, förfoganderätt och ideell rätt.

Förfoganderätt

En person får inte framställa exemplar av ett upphovsrättskyddat verk, varken i fysisk eller digital form. Detta innebär att personen inte får ta kopior av verket eller ladda ner det från en hemsida utan godkännande från upphovspersonen.

Ett verk skyddat av upphovsrätten får heller inte göras tillgängligt för allmänheten via överföring eller offentligt framförande. Med överföring menas exempelvis att en låt spelas på radio eller tv. Med offentligt framförande menas exempelvis att låten framförs live inför en publik.

Ideell rätt

Den ideella rätten är mer inriktad på upphovspersonen bakomverket. Rätten innebär dels att upphovspersonen måste nämnas i de fall verket görs tillgängligt för allmänheten. Verket får dessutom inte användas i sammanhang som är kränkande för upphovspersonen utan dess godkännande. En person får inte heller ändra eller bearbeta verket på ett sätt som är kränkande för upphovspersonen.

Vilka åtgärder kan vidtas vid ett intrång?

Vid intrång av en annan persons verk finns huvudsakligen två åtgärder att vidta. Upphovspersonen kan ta kontakt med personen som begår intrång på verket i syfte att nå en överenskommelse. Överenskommelsen kan tillexempel bestå av ett licensavtal.

I de fall där en överenskommelse inte går att nå och personen bedöms ha begått intrång kan repressalier tillkomma, som varierar beroende på grad av intrång. Personen som begått intrång kan tilldömas ett straff i form av böter eller i grova fall fängelse. I de flesta fall består dock repressalierna av ersättning som betalas till upphovspersonen. Summan förersättningen baseras på hur stora intäkter upphovspersonen uppskattas ha gått miste om som en följd av intrånget.